Άρθρο 11 Δημοσιότητα

1. Η έγκριση της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και του εποπτεύοντος αυτών υπουργείου. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του προτείνοντος και, συγκεκριμένα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου, β) σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου, και γ) εκτιμώμενη αξία της προτεινόμενης επένδυσης.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, γνωστοποιεί υποχρεωτικά και αμελλητί την πρόθεσή του να προβεί στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).