ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:55 | ΕΣΒΥΚ

  Προτείνεται να διατυπωθεί η τελευταία πρόταση του άρθρου 1 ως εξής: «με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα».

 • Το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου ανοίγει πράγματι νέους και πολλά υποσχόμενους ορίζοντες ως προς την «σύλληψη και ωρίμανση έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και στην ωρίμανση ενός έργου».
  Τόσο η σύλληψη όσο και η ωρίμανση Πρότυπων Προτάσεων στηρίζονται κατ’ εξοχήν στους μελετητές, οι οποίοι θα πρέπει να «κινητοποιηθούν» με τη θέσπιση του νέου Νόμου, είτε προς την κατεύθυνση της απλής μελετητικής ωρίμανσης μιας Πρότυπης Πρότασης έργου υποδομής με χαρακτηριστικά καινοτομίας και πολυπλοκότητας, είτε να συμπράξουν με ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης των έργων για την από κοινού υποβολή Πρότυπης Πρότασης και επιδίωξης ανάληψης της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου υποδομής.
  Είναι προφανές ότι η «κινητοποίηση» του μελετητικού δυναμικού και αντίστοιχα η εισφορά πρότυπων και καινοτόμων προτάσεων από το μελετητικό δυναμικό της χώρας, ενεργοποιείται μόνον μερικώς στο πλαίσιο που οριοθετείται στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.
  Με βάση ορισμένες, κρίσιμες, για τον μελετητικό κόσμο παρεμβάσεις στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Νόμου, θα μπορούσε να επιτευχθεί η ως άνω «κινητοποίηση», χωρίς να εκφεύγει του πνεύματος και της ουσίας του υπό διαβούλευση νέου Νόμου, αλλά, αντίθετα, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές προοπτικές αξιοποίησης του, επ’ ωφελεία της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

  Ακολουθούν μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα εισφοράς πρότυπων προτάσεων μελετών που εκπονήθηκαν χωρίς εντολή ανάθεσης μελέτης και υιοθετήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο:
  – Ευρεία Παράκαμψη Αγρινίου μήκους 34 χλμ (έχει ήδη κατασκευαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο όπως προτάθηκε πριν την σύμβαση παραχώρησης Ιόνιας Οδού),
  – Διάβαση Καλογερικού με μείωση του μήκους της μελετηθείσας σήραγγας από 2,3 χλμ σε 700μ (έχει ήδη κατασκευαστεί από το Ελληνικό Δημόσιο όπως προτάθηκε πριν την σύμβαση παραχώρησης Μορέα),
  – Περιφερειακός Δακτύλιος Καλαμάτας, που εντάχθηκε μετά την πρότυπη πρόταση στο έργο παραχώρησης Μορέα και έχει ήδη κατασκευαστεί,
  – Σήραγγα Ηλιούπολης για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με βάση την οποία υιοθετήθηκε το έργο και εντάχθηκε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας,
  – Σιδηροδρομική σύνδεση Ικόνιο – Θριάσιο που αντικατέστησε τις προηγούμενες μελέτες σύνδεσης και τελικά κατασκευάστηκε όπως προτάθηκε στην πρότυπη πρόταση,
  – Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) που υιοθετήθηκε από την Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, εντάχθηκε με βάση την πρότυπη πρόταση στις υποχρεώσεις της σύμβασης παραχώρησης Αττικής Οδού και τελικά κατασκευάστηκε κατά μεγάλο της τμήμα,
  – Σιδηροδρομική σύνδεση Θριάσιο – Σφίγγα με βάση την οποία υιοθετήθηκε το έργο και εντάχθηκε στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και ακολούθως στο Αναλυτικό Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο.

  Ως Σύνδεσμος, συμφωνούμε με τις απόψεις που καταθέτει το ΕΣΒΥΚ, του οποίου αποτελούμε ιδρυτικό μέλος, και προτείνουμε, περαιτέρω, όπως το σ/ν συμπεριλάβει και την κατάθεση πρότυπων προτάσεων μελετών, δεδομένου ότι η βασική συνιστώσα των πρότυπων προτάσεων αφορά στη σύλληψη και ωρίμανση (άρθρο 1 του σ/ν), που αποτελούν, κατά βάση, μελετητική διαδικασία, ως εξής:

  ΑΡΘΡΟ 3, παράγραφος 1
  Προτείνεται να προστεθεί διαζευκτικό «Ή /» πριν τη φράση «και κατασκευή έργων υποδομών», (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:
  1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν οι προτάσεις που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς με πρωτοβουλία τους και έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη Ή / και κατασκευή έργων υποδομών, είτε αφορούν σε νέα έργα υποδομών είτε στην επέκταση ή αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων υποδομών, ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία τους υπηρεσιών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  ΑΡΘΡΟ 3, παράγραφος 1.(γ)
  Προτείνεται η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (αντί του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων).

  ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 1
  Προτείνεται να αντικαστασταθεί η λέξη «αφορά» με τη λέξη «ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ», (η αλλαγή σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής :

  1) Ως «πρότυπη πρόταση» νοείται κάθε έγγραφη πρόταση οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα και ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ στη δημοπράτηση και κατασκευή έργου υποδομής ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία του υπηρεσιών, προς τον σκοπό της κίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, σύμβασης παραχώρησης έργου ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 2
  Προτείνεται η λέξη «προσφέρει» να αντικατασταθεί από τη φράση «ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ…». Επίσης προτείνεται να προστεθεί διαζευκτικό «Ή» πριν τις λέξεις «την προμήθεια προϊόντων», (οι αλλαγές σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  2) Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ την εκτέλεση εργασιών ή έργου Ή την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

  ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 4
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΜΕΛΕΤΗ Ή ΚΑΙ Η…» πριν τις λέξεις «υλοποίηση έργου ή υπηρεσίας ή διαδικασίας», (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  3) Ως «καινοτομία» νοείται η ΜΕΛΕΤΗ Ή ΚΑΙ Η υλοποίηση έργου ή υπηρεσίας ή διαδικασίας με νέα, πρωτότυπα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή όρους υλοποίησης ή αποτελέσματος, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόμησης ή κατασκευής, νέα μέθοδο εμπορίας ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

  ΑΡΘΡΟ 4, παράγραφος 14
  Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «εργολάβου» από τη λέξη «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», (η αλλαγή σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  13) Ως «προϋπολογιζόμενη αξία του έργου» νοείται το συνολικό κόστος για τη μελέτη και κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του οφέλους της περ. θ) της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, καθώς και της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, όπως τα κονδύλια αυτά υπολογίζονται και αναλύονται στην πρότυπη πρόταση.

  ΑΡΘΡΟ 6
  Προτείνεται να προστεθούν οι λέξεις «ΜΕΛΕΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ…» πριν από τις λέξεις «υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομών και επίσης να προστεθεί η φράση «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», στο τέλος του άρθρου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  Δικαίωμα υποβολής πρότυπης πρότασης για την υλοποίηση έργου υποδομής έχει κάθε οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων, ο οποίος ή, σε περίπτωση ένωσης, κάθε μέλος αυτής, δεν εμπίπτει στην περ. (ιθ) της παρ. 3 του άρθρου 7 και διαθέτει επαρκή εμπειρία στον τομέα της ΜΕΛΕΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομών, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 3.(γ)
  Προτείνεται να προστεθούν οι λέξεις «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ», στο τέλος της πρώτης φράσης, (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  (γ) Αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση του προτείνοντος ως προς τη δομή και μέθοδο υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης από οικονομικής, τεχνικής και νομικής πλευράς, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Ειδικότερα, ο προτείνων υποχρεούται να προσδιορίσει εάν η πρότυπη πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου με σύναψη σύμβασης μελέτης και κατασκευής του προτεινόμενου έργου υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) ή με σύναψη σύμβασης

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 3.(δ)
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» πριν τις λέξεις «με αποτελεσματικό (εξ επόψεως επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου και εξ επόψεως ταχύτητας)». Επίσης, να διαγραφούν οι λέξεις «ποιοτικό, καινοτόμο». Συνεπώς τελικό κείμενο της παραγράφου 3.(δ) προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής (οι προσθήκες με κεφαλαία) :

  (δ) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλεται αναλυτική τεκμηρίωση: (δα) Ως προς την προτεινόμενη επένδυση που προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη ή συμβάλλει στην εθνική οικονομία, (δβ) ως προς την πρότυπη πρόταση που είναι συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, καθώς και τους γενικότερους στόχους οικονομικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας και (δγ) ως προς την πρότυπη πρόταση που είναι συμφέρουσα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό του κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής με την ποιότητα του έργου, κατά τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη (value for money analysis). Ειδικώς, τεκμηριώνεται ο τρόπος, με τον οποίο η πρότυπη πρόταση εκπληρώνει το επιθυμητό αποτέλεσμα ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ με αποτελεσματικό (εξ επόψεως επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου και εξ επόψεως ταχύτητας) και οικονομικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, όπως, ενδεικτικά, περιβαλλοντικούς και χρηματοδότησης.

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 3.(ι)
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (ι) Πρόταση σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, του προτεινόμενου έργου και την κεφαλαιουχική δομή της επένδυσης, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 3.(ιβ)
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (ιβ) Έκθεση καταγραφής και κατανομής κινδύνων μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 3.(ιδ)
  Προτείνεται να προστεθούν οι λέξεις «ΜΕΛΕΤΩΝ Ή/ΚΑΙ…» πριν τις λέξεις «εκτέλεσης του έργου) και η φράση «ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (ιδ) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ΜΕΛΕΤΩΝ Ή/ΚΑΙ εκτέλεσης του έργου, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

  ΑΡΘΡΟ 7, παράγραφος 4.
  Προτείνεται μετά τις λέξεις «επί της προϋπολογιζόμενης αξίας» να προστεθούν οι λέξεις «ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΠΡΟΤΥΠΟΥ» και να προστεθεί η φράση «Ή ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ», στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  4. Για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ του ΠΡΟΤΥΠΟΥ έργου Ή ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

  ΑΡΘΡΟ 9, παράγραφος 7.(δ)
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5» στο τέλος της παραγράφου, (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  (δ) εφόσον ο προτείνων αρνείται να προβεί στις απαιτούμενες, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, τροποποιήσεις επί της πρότυπης πρότασης, ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5.

  ΑΡΘΡΟ 9, παράγραφος 7.(στ)
  Προτείνεται μετά τις λέξεις «δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στην» να προστεθούν οι λέξεις «ΜΕΛΕΤΗ Ή / ΚΑΙ ΣΤΗΝ …» και επίσης, στο τέλος της παραγράφου, να προστεθεί η φράση «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (στ) εφόσον διαπιστώνει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο προτείνων δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στην ΜΕΛΕΤΗ Ή / ΚΑΙ ΣΤΗΝ υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  ΑΡΘΡΟ 9, παράγραφος 8.(ε)
  Προτείνεται αντί των λέξεων «την ωριμότητα» να αναγραφεί «ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ», να προστεθεί η λέξη «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ» πριν τη λέξη «αδειοδοτήσεων», καθώς και να προστεθεί η φράση «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (ε) ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ του προτεινόμενου έργου από πλευράς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ αδειοδοτήσεων και διαθέσιμης γης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

  ΑΡΘΡΟ 9, παράγραφος 9.(β)
  Προτείνεται να προστεθεί η φράση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ» στο τέλος της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  (β) πρόταση ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ.

  ΑΡΘΡΟ 10, παράγραφος 2.
  Να προστεθούν μετά τις λέξεις «καθώς και δικαίωμα καταβολής σε αυτόν» οι λέξεις «ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ», (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  1. Από την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ο προτείνων θεμελιώνει δικαίωμα διεκδίκησης, καθώς και δικαίωμα καταβολής σε αυτόν ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 και μεταβιβάζει στο Δημόσιο και στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρέωση πληρωμής δικαιωμάτων, άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση με τα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης.

  ΑΡΘΡΟ 12, παράγραφος 8(δ)
  Να προστεθούν πριν τις λέξεις «των εξόδων προετοιμασίας» οι λέξεις «ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ», (η προσθήκη σημειώνεται με κεφαλαία) ως εξής:

  (δ) της υποχρέωσης καταβολής από τον ανάδοχο, εφόσον είναι διάφορος του προτείνοντος, στον προτείνοντα ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης καθώς και του προσδιορισμού του ύψους αυτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13.

  ΑΡΘΡΟ 13, παράγραφος 2.
  Οι λέξεις «τα έξοδα» να αντικατασταθούν από τις λέξεις «ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ», σε δύο σημεία της παραγράφου, (οι προσθήκες σημειώνονται με κεφαλαία) ως εξής:

  2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακήρυξή του σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων δικαιούται ομοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο ΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 14:18 | Βασιλης

  Σε ένα φιλελέυθερο κράτος είναι πολλυ σημαντικό μπράβο