Άρθρο 7 Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης

1. Πρότυπες προτάσεις δύνανται να κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου ημερολογιακού τριμήνου.
2. Η πρότυπη πρόταση υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύεται από πλήρη φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 3, σε ηλεκτρονική μορφή. Η παραλαβή της πρότυπης πρότασης επιβεβαιώνεται με σχετικό αποδεικτικό, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
3. Η πρότυπη πρόταση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, πληροφορίες, μελέτες και εκτιμήσεις του προτείνοντος, σύμφωνα με τον σκοπό και το αντικείμενο της πρότυπης πρότασης:
(α) Παρουσίαση του προτείνοντος και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
(β) Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της πρότυπης πρότασης, με την οποία συνυποβάλλεται και αναλυτική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών καινοτομίας και πολυπλοκότητας της προτεινόμενης επένδυσης, στην οποία αφορά η πρότυπη πρόταση.
(γ) Αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση του προτείνοντος ως προς τη δομή και μέθοδο υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης από οικονομικής, τεχνικής και νομικής πλευράς. Ειδικότερα, ο προτείνων υποχρεούται να προσδιορίσει εάν η πρότυπη πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου με σύναψη σύμβασης μελέτης και κατασκευής του προτεινόμενου έργου υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή με σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργου κατά τον ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ή με σύναψη σύμβασης σύμπραξης κατά τον ν. 3389/2005 (Α’ 232).
(δ) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλεται αναλυτική τεκμηρίωση: (δα) Ως προς την προτεινόμενη επένδυση που προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη ή συμβάλλει στην εθνική οικονομία, (δβ) ως προς την πρότυπη πρόταση που είναι συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, καθώς και τους γενικότερους στόχους οικονομικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας και (δγ) ως προς την πρότυπη πρόταση που είναι συμφέρουσα, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό του κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής με την ποιότητα του έργου, κατά τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη (value for money analysis). Ειδικώς, τεκμηριώνεται ο τρόπος, με τον οποίο η πρότυπη πρόταση εκπληρώνει το επιθυμητό αποτέλεσμα με αποτελεσματικό (εξ επόψεως επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου και εξ επόψεως ταχύτητας), ποιοτικό, καινοτόμο και οικονομικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, όπως, ενδεικτικά, περιβαλλοντικούς και χρηματοδότησης.
(ε) Παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.
(στ) Αναλυτική τεκμηρίωση της αξίας της προτεινόμενης επένδυσης.
(ζ) Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών, τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου και έκθεση ως προς τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4413/2016 ή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016.
(η) Προμελέτη του προτεινόμενου έργου.
(θ) Μελέτη κόστους-οφέλους του έργου.
(ι) Πρόταση σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, του προτεινόμενου έργου και την κεφαλαιουχική δομή της επένδυσης.
(ια) Έκθεση για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους, καθώς και δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο εκτέλεσης του έργου.
(ιβ) Έκθεση καταγραφής και κατανομής κινδύνων μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου.
(ιγ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
(ιδ) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
(ιε) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση παραχώρησης έργου ή σύμβαση σύμπραξης, χρηματοοικονομικό μοντέλο, με τη συνήθη δομή και το περιεχόμενο που απαιτούνται σε αντίστοιχης φύσης έργα.
(ιστ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση σύμπραξης, έκθεση ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3389/2005, καθώς και σχέδιο συνοπτικής αιτιολογικής έκθεσης ως προς την περ. αα) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005.
(ιζ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση παραχώρησης έργου ή σύμβαση σύμπραξης, επιστολή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον τους για τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου με δανειακά κεφάλαια, αποπληρωτέα ιδίως από τα έσοδα του έργου ή την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας.
(ιη) Σχέδιο σύμβασης για την εκτέλεση του έργου που αποτελεί αντικείμενο της πρότυπης πρότασης.
(ιθ) Υπεύθυνη δήλωση του προτείνοντος με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι (ιθα) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν. 4413/2016 και (ιθβ) διαθέτει τη δηλούμενη, σύμφωνα με την περ. (ε) της παρούσας, εμπειρία. Ως προς την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.
(κ) Δήλωση του προτείνοντος ότι, σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10, χορηγεί στο Δημόσιο και, κατά περίπτωση, στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρέωση πληρωμής δικαιωμάτων, άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση με τα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης, καθώς και ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια, που είναι αναγκαία για την επέλευση των αποτελεσμάτων της δήλωσης αυτής, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών για την κατοχύρωση ή ανανέωση των δικαιωμάτων αυτών.
(κα) Δήλωση του προτείνοντος για το κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων με τον φάκελο υποβολής πρότυπης πρότασης, στοιχείων, πληροφοριών, μελετών και εκτιμήσεων, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση.
(κβ) Αποδεικτικό καταβολής της αξίας του παραβόλου της παρ. 4.
4. Για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου.
5. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα ποσό του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών.

 • Παρ. 4
  -Να μειωθεί το ποσοστό του παραβόλου και είναι ποσοστιαίο

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:41 | ΕΣΒΥΚ

  Για την αναγραφή της «καινοτομίας και πολυπλοκότητας» του άρθρου 7 παρ. 3 (β) επαναλαμβάνουμε το σχόλιο που αφορά στην ανάλογη αναγραφή του άρθρου 3 παρ. 1(β)

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:27 | ΕΣΒΥΚ

  Προτείνεται όπως η περ. (η) της παρ. 3 του άρθρου 7 επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Τεχνική μελέτη του προτεινόμενου έργου η οποία θα τεκμηριώνει την αξία της προτεινόμενης επένδυσης μέχρι του ορίου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4413/16, τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας και τη σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:47 | ΕΣΒΥΚ

  Προτείνεται όπως η πρόβλεψη της περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 συμπληρωθεί ως εξής: «Παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Οι υπογράφοντες την πρότυπη πρόταση μελετητές πρέπει να διαθέτουν τα νόμιμα προς τούτο προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία στη μελέτη αντίστοιχων έργων».

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:25 | ΕΣΒΥΚ

  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 7 να διευκρινιστεί ότι η προθεσμία των 6 μηνών αρχίζει από την ημερομηνία απόσυρσης της πρότασης.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 08:55 | ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  Προτεινόμενη τροποποίηση του στ. (η) της παραγράφου 3 του άρθρου 7
  (η) Mελέτη του προτεινόμενου έργου στο αναγκαίο επίπεδο ωριμότητας για την δημοπράτηση του λαμβανομένης υπόψη της φύσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτού καθώς και της επιλεγείσας μεθόδου υλοποίησής του (παραχώρηση, ΣΔΙΤ ή μελέτη-κατασκευή).
  Αιτιολόγηση προτεινόμενης τροποποίησης:
  Δοθέντος ότι η πρότυπη πρόταση δύναται να αφορά σε έργα υποδομής διαφορετικής φύσης και χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με το διαφορετικό επίπεδο μελετητικής ωριμότητας που απαιτείται αναλόγως της επιλεγείσας μεθόδου υλοποίησής με την προτεινόμενη διατύπωση σκοπείται η παροχή της απαραίτητης ευελιξίας για την προετοιμασία μελετών στο κάθε φορά απαιτούμενο επίπεδο ωρίμανσης.