Άρθρο 13 Δικαίωμα διεκδίκησης – Αποζημιώσεις

1. Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου εξέτασης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ο προτείνων δεν έχει τεθεί πρώτος στον πίνακα κατάταξης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα που κατατάσσεται πρώτος, τον προτείνοντα, καθώς και τους προσφέροντες που έχουν καταταγεί σε θέση μεταξύ του πρώτου στον πίνακα κατάταξης και του προτείνοντος, προκειμένου να υποβάλουν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές («δικαίωμα διεκδίκησης»), εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. Κατόπιν της υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των τευχών διαγωνισμού. Τα τεύχη διαγωνισμού περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής βελτιωμένων προσφορών.
2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακήρυξή του σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων δικαιούται ομοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.
3. Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον δεν είναι ο προτείνων, υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα πρόσθετη εγγύηση ποσού ίσου με τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με την παρ. 2, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα με την οποία αυτός ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος. Η εγγύηση έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και ανανεώνεται προ της λήξης της, για χρονικό διάστημα έως την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, πλέον δύο (2) μηνών. Η εγγύηση της παρούσας καταπίπτει, αν ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν ανακήρυξής του ως οριστικού αναδόχου της σύμβασης, δεν καταβάλει στον προτείνοντα, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, τα ποσά που ορίζονται στην παρ. 2. Το ποσό της εγγύησης που κατέπεσε καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στον προτείνοντα. Ως προς την έκδοση και το περιεχόμενο της εγγύησης της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 11 έως 13 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
4. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106, ή την παρ. 2 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, ή την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης δεν καταβάλλονται στον προτείνοντα που συμμετείχε στη διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
5. Τα δικαιώματα του προτείνοντος, σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, διατηρούνται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Εφόσον έχει επέλθει αλλαγή στο πρόσωπο του προτείνοντος λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης του προτείνοντος,
(β) εάν ο προτείνων συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και υποβάλλει προσφορά από κοινού με άλλα πρόσωπα, ακόμη και εάν τα τελευταία δεν είχαν υποβάλλει από κοινού με τον προτείνοντα την πρότυπη πρόταση.
(γ) σε περίπτωση που ο προτείνων αποτελεί ένωση προσώπων, εάν μεταβληθεί η σύνθεση της ένωσης προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των μελών της διατηρεί τη συμμετοχή του σε αυτή.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:37 | ΕΣΒΥΚ

  Προτείνεται η κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 13 διότι αποτελεί στην ουσία αντικίνητρο υποβολής Πρότυπης Πρότασης.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:08 | ΕΣΒΥΚ

  Στην παρ. 2 του άρθρου 13 προτείνεται να προστεθεί τελευταίο εδάφιο ως εξής: «το αυτό ισχύει και σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποκλεισμού του προτείνοντος από τον διαγωνισμό».

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:30 | ΕΣΒΥΚ

  Στο άρθρο 13 παρ. 1, το δικαίωμα διεκδίκησης προβλέπεται μόνο για τις συμβάσεις παραχώρησης ή ΣΔΙΤ. Έχουν παραλειφθεί οι κλασικές δημόσιες συμβάσεις έργου, παρότι προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. 1.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 11:39 | ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  Προτεινόμενη τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 13
  4. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 106, ή την παρ.2 του άρθρου 317 του ν.4412/2016, ή την παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4413/2016 (Α’148), και εκ νέου προκήρυξης αυτής ο προτείνων διατηρεί τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο δικαιώματα. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας και μη εκ νέου προκήρυξης αυτής τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης καταβάλλονται στον προτείνοντα που συμμετείχε στη διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα εντός έξι (6) μηνών από τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης.
  Αιτιολόγηση προτεινόμενης τροποποίησης
  Σε περίπτωση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και επαναπροκήρυξης αυτής με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, ο προτείνων θα πρέπει να διατηρεί τα δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο νόμος. Στην αντίθετη περίπτωση δημιουργείται σοβαρό αντικίνητρο στους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν πρότυπη πρόταση λόγω αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου τους. Έτι δε περαιτέρω σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας επιλέξει να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να μην προβεί στην επαναπροκήρυξή του, τότε ο προτείνων θα πρέπει να αποζημιώνεται για τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης δοθέντος ότι τα έγγραφα ή στοιχεία που συνθέτους την πρότυπη πρόταση έχουν διατεθεί ήδη στην αναθέτουσα αρχή και ενδεχομένως (αναλόγως του σταδίου εξέλιξης του διαγωνισμού) και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους.

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 17:39 | ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13

  2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9, πλέον του καταβληθέντος από τον προτείνοντα παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 7, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακήρυξή του σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων δικαιούται ομοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.

  Αιτιολόγηση προτεινόμενης τροποποίησης:

  Δοθέντος ότι στο κόστος προετοιμασίας και υποβολής της πρότυπης πρότασης περιλαμβάνεται πλην των δαπανών προετοιμασίας αυτής και το παράβολο της παρ. 4 του άρθρου 7, κρίνεται σκόπιμη η αποζημίωση του προτείνοντος σε περίπτωση μη κατακύρωσης του έργου σε αυτόν και για το εν λόγω κόστος για λόγους αποφυγής στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις όφελος των λοιπών διαγωνιζομένων.

 • 29 Νοεμβρίου 2021, 17:36 | ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 13
  2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9, πλέον του καταβληθέντος από τον προτείνοντα παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 7, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακήρυξή του σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων δικαιούται ομοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.

  Αιτιολόγηση προτεινόμενης τροποποίησης:

  Δοθέντος ότι στο κόστος προετοιμασίας και υποβολής της πρότυπης πρότασης περιλαμβάνεται πλην των δαπανών προετοιμασίας αυτής και το παράβολο της παρ. 4 του άρθρου 7, κρίνεται σκόπιμη η αποζημίωση του προτείνοντος σε περίπτωση μη κατακύρωσης του έργου σε αυτόν και για το εν λόγω κόστος για λόγους αποφυγής στρέβλωσης του ανταγωνισμού εις όφελος των λοιπών διαγωνιζομένων.