Άρθρο 2 Αντικείμενο

Με τον παρόντα νόμο θεσπίζονται η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης πρότυπων προτάσεων, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται κατόπιν έγκρισης πρότυπων προτάσεων.

  • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:33 | ΕΣΒΥΚ

    Η μνεία στην περ. 4 του άρθρου 2 περί της «στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» πρέπει να επικαιροποιηθεί με τη πλέον πρόσφατη στρατηγική της ΕΕ όπως εκφράζεται με τις 6 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.