Άρθρο 4 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) Ως «πρότυπη πρόταση» νοείται κάθε έγγραφη πρόταση οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα και αφορά στη δημοπράτηση και κατασκευή έργου υποδομής ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία του υπηρεσιών, προς τον σκοπό της κίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, σύμβασης παραχώρησης έργου ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
2) Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
3) Ως «προτείνων» νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την πρότυπη πρόταση.
4) Ως «καινοτομία» νοείται η υλοποίηση έργου ή υπηρεσίας ή διαδικασίας με νέα, πρωτότυπα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή όρους υλοποίησης ή αποτελέσματος, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόμησης ή κατασκευής, νέα μέθοδο εμπορίας ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
5) Ως «πολυπλοκότητα» νοείται η υλοποίηση έργου υπό ειδικές περιστάσεις ή με σύνθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το μεγάλο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης, τη νομική ή χρηματοοικονομική δομή ή τους κινδύνους που συνδέονται με τους ανωτέρω παράγοντες.
6) Ως «δικαίωμα διεκδίκησης» νοείται το δικαίωμα που αποκτά ο προτείνων, του οποίου η πρότυπη πρόταση έγινε δεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 13.
7) Ως «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων» νοείται το συλλογικό όργανο, το οποίο συστήνεται, συγκροτείται και είναι αρμόδιο για την εξέταση και αξιολόγηση πρότυπων προτάσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης, σύμφωνα με τον παρόντα.
8) Ως «Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» νοείται η κυβερνητική επιτροπή που προβλέπεται στην περ. ζ) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78).
9) Με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να κοινοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μεταδίδονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.
10) Ο όρος «έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
11) Ο όρος «σύμβαση παραχώρησης έργου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148).
12) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλονται οι πρότυπες προτάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο και αλληλογραφία μεταξύ του προτείνοντος και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της οποίας καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14.
13) Ως «προτεινόμενη επένδυση» νοείται το έργο υποδομής που αποτελεί το αντικείμενο της πρότυπης πρότασης.
14) Ως «προϋπολογιζόμενη αξία του έργου» νοείται το συνολικό κόστος για τη μελέτη και κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του οφέλους της περ. θ) της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, καθώς και της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, όπως τα κονδύλια αυτά υπολογίζονται και αναλύονται στην πρότυπη πρόταση.

15) Ως «έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης» νοούνται τα έξοδα τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων οικονομικός φορέας για την προετοιμασία της πρότυπης πρότασης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. (ε) της παρ. 9 του άρθρου 9.

 • 30 Νοεμβρίου 2021, 23:20 | ΕΣΒΥΚ

  Στο άρθρο 4 περ. 6 προτείνεται η αντικατάσταση των λέξεων «ο προτείνων, του οποίου η Πρότυπη Πρόταση έγινε δεκτή» με τις λέξεις «ο προτείνων, καθώς και οι προσφέροντες που έχουν καταταγεί σε θέση μεταξύ του πρώτου στον πίνακα κατάταξης και του προτείνοντος», προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία με το άρθρο 13 παρ. 1. Το ίδιο ισχύει και στην διατύπωση της παρ. 8 (γ) του άρθρου 12.

 • 20 Νοεμβρίου 2021, 13:54 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Γιατί πρέπει στο παρόν νομοσχέδιο οι πρότυπες προτάσεις να περιορίζονται μόνο σε έργα υποδομής ?

  Π.χ. υπάρχει Πρότυπη Πρόταση – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΔΣ) ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΣ. ΔΟΛ. (χωρίς ΦΠΑ) που αν και το τεχνικό μέρος – το Virtual Data Room (εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης) – υφίσταται από τον Απρ. 2017 εν τούτοις διοικητικά και νομικά δεν έχει ωριμάσει λόγω πολυπλοκότητας. (Δεν έχει φτάσει ποτέ ούτε στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί).
  Σύμφωνα με την παρ. 4 αρθρ. 4 του παρόντος, μπορεί η παρούσα ΜΔΣ να χαρακτηριστεί ως «νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές», «οργάνωσης των εξωτερικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμα και το παράβολο (1‰) της παρ. 4 του άρθρου 7, είναι πολλαπλάσιο των εκ. δολ.