Άρθρο 10: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Αραβοσίτου

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 8 Αυγούστου 2013, 14:13 | Κώστας Σίμογλου

  Προτείνονται ορισμένες διορθώσεις.
  Σελίδα 11 (1η παρ. δεξιά). Η φράση: «Επάρκεια Κ προστατεύει από την υπερβολική εξάτμιση του ύδατος …» προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: «Η επαρκής πρόσληψη Κ συμβάλλει αποτελεσματικά στην υδατική οικονομία του φυτού, καθώς και στην αντοχή του σε χαμηλές θερμοκρασίες».
  Σελίδα 14 (1η παρ. δεξιά). Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση: «Προσοχή στην λίπανση με ουρικό άζωτο κατά την σπορά (στη σπαρτική μηχανή). Το λίπασμα να τοποθετείται τουλάχιστον 7 εκατοστά μακριά από τον σπόρο. Να αποφεύγεται στα ελαφρά ή στα πολύ αλκαλικά εδάφη και όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες να προτιμάται η αμμωνιακή μορφή αζώτου».
  Σελίδα 35. Προτείνεται να προστεθεί στην αρχή της δεξιάς στήλης η φράση: «Το έντομο κατατάσεται στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Τα μέτρα αντιμετώπισής του καθορίζονται νομοθετικά και εξειδικεύονται κάθε φορά από τις αποφάσεις των ΔΑΟ&Κ στις Περιφερειακές Ενότητες των οποίων έχουν καθοριστεί Εστιακές Ζώνες, Ζώνες Ασφαλείας ή Ζώνες Περιστολής».
  Σελίδα 52 (δεξιά). Η φράση «Όλα τα σκευάσματα είναι αποτελεσματικά
  ενάντια σ’ αυτό το έντομο εκτός από τα ΒΤ προϊόντα» απαιτεί σχετική τεκμηρίωση για ποιο λόγο αναφέρεται αυτό. Η μη ορθή εφαρμογή και σε ακατάλληλο στάδιο των σκευασμάτων B.t. μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.
  Σελίδα 53. Προτείνεται να αντικατασταθεί η ανθρωποκεντρική λέξη «αρέσκεται» από την λέξη «ευνοείται». Επίσης, η φράση «Η μόλυνση είναι απαγορευμένη στους σπόρους και στους αγρούς εμπορικής αξίας» προτείνεται να αντικατασταθεί από την φράση: «Το παθογόνο ανήκει στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας».
  Σελίδα 63. Να αντικατασταθεί η φραση «της φουζαρίωσης» από την φράση «του άθρακα».

  Ευχαριστώ