Άρθρο 18 Διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισμό και τους Αγροτικούς Συλλόγους

Οι διατάξεις του ν. 1361/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως:

Α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας».

Β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «4. Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους μπορούν να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείας».

Γ) Στο άρθρο 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η σχετική διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: «Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη είκοσι (2Ο) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής. Κάθε αγρότης συμμετέχει σε έναν μόνο αγροτικό σύλλογο. Σε περίπτωση που κάποιος αγρότης δραστηριοποιείται σε περισσότερους κλάδους επιλέγει ο ίδιος των αγροτικό σύλλογο, του οποίου θα καταστεί μέλος».

Δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού».

Ε) Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειμένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:
α) Η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους.
β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκείνης της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης εντός της οποίας έχει την έδρα του».

ΣΤ) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 10
Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων
1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.
Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Συνομοσπονδίας».

Ζ) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 καταργούνται.

Η) Στη παράγραφο 2 του άρθρου 12 προστίθεται το στ΄ εδάφιο και η διάταξη έχει ως εξής:
«1. Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής.
2. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται:
α) Διατάξεις που να κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου.
β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια της περιφέρειας της αγροτικής οργάνωσης.
γ) Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης.
δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.
ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης.
στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της αγροτικής οργάνωσης.
η) Ο αριθμός των μελών η διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο.
θ) Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
στ) Η θέσπιση θεσμών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επιμέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής».

Θ) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
«1. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και εκλέγονται γι` αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία, καθώς και των αντιπροσώπων για τη Συνομοσπονδία διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, οι οποίοι είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων».
3 Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός λειτουργός. Ο δικαστικός λειτουργός παρίσταται ατελώς.

 • 16 Απριλίου 2011, 21:41 | ELENI

  ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ?ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ?ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΙΝΗΣΗΣ .ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΗΜΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ?,ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΑ?

 • Στο άρθρο 2 του 1361/1983 δεν καταργείται η παράγραφος 3.
  Συνιστώ να ξαναδιαβαστεί ο 1361/1983 και να συγχρονιστεί με την πραγματικότητα στο σημείο αυτό.

  Γ) Από πότε άραγε έχουμε ξεχωριστό συνδικαλισμό για τους παραγωγούς φυτών, ζώων ή ψαριών;
  Μάλλον στο συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να μιλάμε για συνδικαλισμό και όχι για οικονομικές οργανώσεις.

  Δ) Κάνω έκκληση για ενσωμάτωση στο συγκεκριμένο άρθρο αρκετών συνταγματικών αρχών. Πάντως το «Συνδικαλίζεσθε» είναι ελέυθερο στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο θα απαγορεύσετε αγρότη του Κιλελέρ να κάνει αγροτικο σύλλογο με τρείς άλλους αγρότες από το Άργος, 8 από την Ορεστιάδα, 7 από τα Γιάννενα και 3 από το ΚΙλκίς;

  Μήπως πρέπει πριν κατατεθεί στη Βουλή όλο το προηγούμενο νομοσχέδιο, να ξαναδιαβαστεί το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας;

 • 11 Απριλίου 2011, 14:09 | Stefanos

  Για ποιό λόγο, σε μια εποχή όπου ο καθένας συνεργάζεται με απομακρυσμένα άτομα (πελάτες, πωλητές, συνεργάτες κλπ) μεσω internet και τα ΜΜΕ έχουν κάνει όλο τον κόσμο ένα μικρό χωριό, να κάνεις ΜΟΝΟ τοπικούς αγροτικούς συλλόγους και τοπικές ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων;
  Αν θέλει κάποιος, για ποιό λόγο να μην συμμετέχει σε πχ αγροτικό σύλλογο παραγωγών σαλιγκαριών, και αυτός να μην είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ; Αν έχει τόση μεγάλη σημασία η γεωγραφική περιοχή, τότε να γίνουν δύο κ.ο.κ..
  Οποιαδήποτε άλλη πρόταση εντείνει την γραφειοκρατία και το γιγαντισμό του Δημοσίου.

  -Και γιατί χρειάζονται τόσες επίσημες οργανώσεις που, τελικά, που το μόνο που προσφέρουν είναι χώρος για ανάπτυξη ..κομματικοσυνδικαλιστικών στελεχών?