Άρθρο 17 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 2810/2000

1. Όπου στο νόμο 2810/2000 αναφέρεται ο όρος « Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (Α.Σ.Ο.), αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Αγροτικός Συνεταιρισμός» (ΑΣ).

2. Το άρθρο 1 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Ορισμός – Σκοπός – Νομική Μορφή
Διαβάθμιση – Δραστηριότητες
1. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.
2. Οι ΑΣ είναι αποκλειστικά και μόνο πρωτοβάθμιοι.
3. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορεί να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς η άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα πλαίσια της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Οροί σύστασης – Έγκριση
Καταχώρηση καταστατικού
1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, καθώς και η έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού».

4. Στο άρθρο 5 του ν. 2810/2000 καταργείται η παράγραφος 2 και τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Μέλη
Μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικό πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

[Για τη διαβούλευση: Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ. Ο οποίος θα μπορεί να κατέχει μόνο μία συνεταιριστική μερίδα. Το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων που μπορεί να κατέχονται από ΑΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχομένων από μέλη – φυσικά πρόσωπα συνεταιριστικών μερίδων.]

5. Το άρθρο 7 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς το συνεταιρισμό ορίζονται από το καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικό διατάξεις που ρυθμίζουν:
α) Τη συμμετοχή των μελών στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού.
β) Τo δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο αναγνωρίζεται και ισχύει μόνον για φυσικά πρόσωπα.
γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως.
δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού.
2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το συνεταιρισμό.
3. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα Μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία».

6. Το άρθρο 14 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση.
Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).
Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ούτε μικρότερη των δύo (2) ετών. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.
Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου ο αριθμός του τακτικού προσωπικού του συνεταιρισμού είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20), στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, ως επιπλέον μέλος του, εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το συνεταιρισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού Γενικό Διευθυντή (Μάνατζερ). Τo Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του συνεταιρισμού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. Τo Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισμού, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.
5. Τα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται συμμέτρως για κάθε ζημία που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στο συνεταιρισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι αξιώσεις του συνεταιρισμού παραγράφονται μετά από τρία (3) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.
6. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α`) έχουν εφαρμογή και για τον Πρόεδρο, τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕΓΕΣ, καθώς και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και, όπου δεν υπάρχουν, τους Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.
7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
8. Τα μέλη της διοίκησης των ΑΣ δεν δικαιούνται μισθό ή αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Δικαιούνται, όμως, έξοδα κίνησης και παράστασης αποκλειστικά για τους σκοπούς των ΑΣ. Το ύψος των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.
9. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι αντίδικοι του συνεταιρισμού, το συνεταιρισμό εκπροσωπεί το, ειδικώς από αυτό, εξουσιοδοτημένο μέλος του, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.
10. Τo καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Διευθυντή (Μάνατζερ), στον οποίο να αναθέτει με σύμβαση τη μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, πλην εκείνων που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που επιλέγεται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.

7. Το άρθρο 15 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 15
Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και των αναπληρωτών τους σε ΑΕΣ, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Αγροδιατροφικές Συμπράξεις των Περιφερειών και σε εταιρείες δημοπρατηρίων ή οε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ, καθορίζεται από το καταστατικό. Στις εκλογές των ΑΣ προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.
2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να ορίζεται από το καταστατικό μεγαλύτερος του μισού (1/2) του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από τον οριζόμενο από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται από το καταστατικό.
7. Τo Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
8. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του συνεταιρισμού. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτατης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Δ.Σ. διενεργούνται Αρχαιρεσίες.
9. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εγγραφεί ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 (Α΄ 151).
10. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύματα που προαναφέρθηκαν, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8.

8. Το άρθρο 16 του ν. 2810/2000 καταργείται

9. Το άρθρο 17 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Έλεγχος
1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣ ασκείται από λογιστές σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρείες.
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Μέλη και υπάλληλοι της ελεγχόμενης οργάνωσης.
3. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση των ΑΣ, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς χρήσεις και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οργάνωσης και στην εποπτεύουσα αρχή, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
4. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στη πρώτη μετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των μελών της. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλλουν το πόρισμα τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού. Οι ελεγχόμενοι έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα βιβλία και τα στοιχεία και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της συνεταιριστικής οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων των ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
γ) Την οικονομική κατάσταση των ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία του ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και των προσαρτημάτων. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης των ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο της πραγματοποίησης των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν διαπραχθεισών ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.
5. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ.
6. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση του ελέγχου.

10. Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του ν. 2810/2000 καταργούνται.

11. Η διάταξη του άρθρου 34 του ν. 2810/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Ποινικές Διατάξεις
1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος ΣΑΟ, εάν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικό, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 οργανώσεις, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύo ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 οργανώσεων, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1 ) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, οργάνων και αντιπροσώπων των ΣΑΟ και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
5. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των συνεταιριστικών οργανώσεων της παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παρόβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.

12. Οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2810/2000 καταργούνται.

13. Με ΠΔ, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να κωδικοποιούνται και να αναριθμούνται οι διατάξεις του ν. 2810/2000, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 • 3 παρ. 1. Γιατί τα 7 άτομα γίνονται 20;

  4. Στο άρθρο 5 καταργείται η παράγραφος 2 που αναφέρεται στο δικαίωμα εγγραφής ως μέλη στους Α.Σ. των νομικών προσώπων. Γνωρίζετε άραγε οτι πάρα πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις,ιδιαίτερα κτηνοτροφικές της χώρα μας έχουν νομική μορφή;
  Γιατί αυτές να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε ένα συνεταιριστικό φορέα;

  7 Στο άρθρο 15 παρ. 9 «Δεν μπορεί…….» ΄
  Εάν υπάρχει μέλος του Α.Σ. που είναι παραγωγός, αλλά δεν είναι κατα κύριο επάγγελμα αγρότης, γιατί δεν μπορεί να εκλεγεί στα όργανα της οργάνωσής του;
  Θέλω να υπενθυμίσω σ’ αυτό το σημείο οτι μια από τις παγκόσμιες αρχές του συνεργατισμού είναι η «ισότητα» στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.

 • Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
  Στο άρθρο 17 παρ. 7 του Σ.Ν. (τροποποιείται άρθρο 15 του ν. 2810/2000 παρ. 9), αναφέρεται ότι
  «Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης ΑΣ ή της ΠΑΣΕΓΕΣ φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εγγραφεί ως επαγγελματίας αγρότης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων …»
  Ο όρος «επαγγελματίας» πρέπει να αναληφθεί διότι:
  1. Αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις διοικήσεις των ΑΣ ενός δυναμικού διανοητικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου της χώρας.
  2. Δημιουργεί μέλη μειωμένων δικαιωμάτων.
  3. Είναι αποτρεπτικό στη συμμετοχή των μη επαγγελματικών στους ΑΣ και θα οδηγήσει πολλούς εκτός ΑΣ.

 • 9 Απριλίου 2011, 22:08 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΩΡΓΟΣ

  Στην τροποποίηση του άρθρου 15 στην παράγραφο 9 κατά κάποιο τρόπο επανέρχεται ο διαχωρισμός των μελών σε τακτικά και ειδικά όπως ήταν στο Ν 1541/1985 και στη συνέχεια καταργήθηκε.
  Ενώ στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου στις βασικές αρχές λειτουργίας προβλέπεται η άμεση εκλογή όλων ανεξαιρέτως των οργάνων διοίκησης από τα μέλη χωρίς περιορισμούς ή αποκλεισμούς, με τη προσθήκη της παραγράφου 9, το δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με κριτήρια που το ίδιο το υπουργείο με διάφορες διατάξεις έχει ήδη καθορίσει. Αυτό δεν είναι περιορισμοί και αποκλεισμοί;
  Η ουσία είναι ότι στα χωριά μας υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται αποκλειστικά και δυναμικά με την καλλιέργεια της γης και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που όμως είναι συνταξιούχοι (πρώην δάσκαλοι, συνεταιριστικοί υπάλληλοι, γεωπόνοι κλπ) που δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο αγροτών λόγω του ότι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΟΓΑ αλλά και λόγω εισοδήματος (σύνταξη) και οι άνθρωποι αυτοί ενώ είναι πολλές φορές πρωτοπόροι καλλιεργητές, έχουν μόρφωση και εμπειρία,μπορούν να προσφέρουν αν θέλουν και φυσικά αν τους επιλέξουν τα μέλη που ψηφίζουν, όμως αποκλείονται από τις διοικήσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών στους οποίους είναι μέλη και μέσω αυτών διακινούν τα προϊόντα τους (υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Γ)
  Προτείνω την κατάργηση της συγκεκριμένης παραγράφου 9 στη τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 2810/2000 που αφορά την εκλογή Διοικήσεων στου Συνεταιρισμούς και την μεταφορά της στις διαδικασίες εκλογής διοικήσεων στους Αγροτικούς Συλλόγους, αφού οι Αγροτικοί Σύλλογοι προστατεύουν τα δικαιώματα των επαγγελματιών αγροτών, όμως στις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία τους δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.