Άρθρο 5 Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων (ΟΠ)

1. Οι παραγωγοί συγκεκριμένων όμοιων ή ομοειδών αγροτικών προϊόντων μπορούν να συγκροτούν ΟΠ, οι οποίες οφείλουν να καταχωρίζονται στο Μητρώο, αναλόγως προς τα ισχύοντα και για τους ΑΣ. Η εγγραφή στο Μητρώο συνεπάγεται την αναγνώριση μιας ΟΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Οι ΟΠ μπορούν για τις δραστηριότητες τους να αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

2. Οι ΟΠ, οι οποίες αναγνωρίζονται και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:

Α) Τον αριθμό των παραγωγών συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων της οικείας –κατά το Καταστατικό τους- Περιφέρειας, οι οποίοι είναι μέλη τους.

Β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας.

Γ) Την έκταση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών, καθώς και το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων τους.

Δ) Τον κύκλο και το ύψος των σχετικών με το αντικείμενο τους συναλλαγών.

Ε) Το μερίδιο της αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΟΠ από το Μητρώο λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική αίτηση τους. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΟΠ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων πρώτης εγγραφής, των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο.

4. Οι ΟΠ που για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου διαγράφονται αμέσως από το Μητρώο.

5. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου.

6. ΟΠ, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν ήδη κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων.

 • 16 Απριλίου 2011, 18:00 | Μανώλης Γεωρ. Τραχανατζής

  Eπιτρέπεται σε εμπόρους εσπεριδοειδών, να μετέχουν με την ιδιότητα του παραγωγού, σε Ομάδες Παραγωγών Εσπεριδοειδών ως παραγωγοί, όταν αυτονόητο είναι πως έχουν έτσι αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς τα μεγαλύτερα πραγματικά κέρδη τους προέρχονται από την ΕΜΠΟΡΊΑ και όχι από το γεωργικό τους εισόδημα; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 • 16 Απριλίου 2011, 18:16 | Μανώλης Γεωρ. Τραχανατζής

  επιτρέπεται σε εμπόρους εσπεριδοειδών, να μετέχουν με την ιδιότητα του παραγωγού, σε Ομάδες Παραγωγών Αγροτικών Προιόντων ως παραγωγοί, όταν αυτονόητο είναι πως έχουν έτσι αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς τα μεγαλύτερα πραγματικά κέρδη τους προέρχονται από την ΕΜΠΟΡΊΑ και όχι από το γεωργικό τους εισόδημα; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 • 1. Αναφέρεται: «Οι ομάδες παραγωγών μπορούν για τις δραστηριότητές τους να αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου…»
  Μα για να αναγνωριστεί μια οργάνωση ως ομάδα παραγωγών, πρέπει ήδη να είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο, άρα έχει ήδη Α.Φ.Μ.
  Τότε γιατί αυτή η αναφορά;
  Μήπως ο συντάκτης του νομοσχεδίου δεν γνωρίζει για το θεσμό των ομάδων παραγωγών;

  2. Σχεδόν σε κάθε παράγραφο αναφέρεται ο όρος «Περιφέρεια»
  Με ποιο τρόπο συνδέεται η οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών με τη διοικητική διαίρεση της χώρας;
  Μήπως υπάρχει κάποια ενδόμυχη σκέψη να περιοριστούν οι ομάδες παραγωγών μόνο σε περιφερειακό επίπεδο; Υπάρχει άραγε αυτή η νομική δυνατότητα;

 • 11 Απριλίου 2011, 09:20 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ακόμα και σήμερα οι ομάδες παραγωγών δευτεροβάθμιων συν/κων οργανώσεων λειτουργούν με το Α.Φ.Μ. της έ ν ω σ η ς. Υ πάρχει μια φορολογική ταυτοποίηση των ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ/ΜΩΝ με τις ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ που οι ίδιες λειτουργούν. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αυτοτέλεια των ΗΔΗ υφιστάμενων Ο.Π. των Ε.Α.Σ. ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

 • 11 Απριλίου 2011, 00:30 | Κωνσταντίνος

  Το κράτος πρέπει να εποπτεύσει, ώστε να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών ομοειδών προϊόντων με μέγεθος ικανό ώστε να είναι στελεχωμένες με γεοπόνους, τμήμα μάρκετινγκ, και διοίκηση που να μπορούν να αγοράζουν μαζικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα κτλ, σε ανταγωνιστικές τιμές και παράλληλα να έχουν το απαραίτητο μέγεθος (τονάζ) ώστε να συσκευάζουν και να πωλούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μόνοι τους απευθείας σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αποφεύγοντας τους κάθε λογής μεσάζοντες έτσι ώστε να μένει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους μετόχους – παραγωγούς. Έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα, οι τιμές που πωλούν οι παραγωγοί σχεδόν το σύνολο των προϊόντων είναι χαμηλότερες του κόστους παραγωγής.