Άρθρο 7 Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς – Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων

1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στα άρθρα 25 έως και 28 του ν. 2810/2000, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την θέση ισχύ του παρόντος νόμου, να μετατραπούν σε ΑΣ, δια της συγχωνεύσεως των επιμέρους μελών τους. Η συγχώνευση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2810/2000.
Για τους σκοπούς της μετατροπής και της συγχώνευσης παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των Ε.Α.Σ., καθώς και των υπό συγχώνευση ΑΣ, ακόμα και εάν η θητεία τους έχει κατά την ισχύ του παρόντος, λήξει.
Οι ΑΣ, οι οποίοι είναι μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών δύνανται να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στη συγχώνευση ή την περαιτέρω αυτόνομη λειτουργία τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υφιστάμενοι κατά την ισχύ του παρόντος νόμου Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

2. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 2810/2000 μετατρέπονται αυτόματα σε ΑΕΣ του παρόντος, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν αποκλειστικά ΑΣ του παρόντος νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

3. Οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.), οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά τα σχετικώς οριζόμενα στα άρθρα 30 και 29 αντίστοιχα του ν. 2810/2000, μπορούν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να μετατραπούν σε ΑΕΣ εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν αποκλειστικά ΑΣ του παρόντος νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρίζονται στο Μητρώο.

4. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στις Ε.Α.Σ., στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Κ.Ε.Σ.Ε., οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις ΣΑΟ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος.

 • 14 Απριλίου 2011, 00:34 | ΑΘΗΝΑ

  Διαθέτω αρκετά στρέμματα ακαλλιέργητα από την οικογένειά μου. Ασχολούμαι χρόνια με τη γεωργία εντελώς ερασιτεχνικά και από χόμπυ θα έλεγα, γιατί μου αρέσει και ζω στην επαρχία. Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και πληροφορική. Έχω ορισμένες καινοτόμες ίδέες που επεξεργάζομαι χρόνια σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις γεωργικής παραγωγής εξαγώγιμου προσανατολισμού. θα ήθελα να τις κάνω πράξη, αλλά γιατί να το κάνω; Δεν θα μπορέσω ποτέ να επιδοτηθώ για να τις βελτιώσω, αφού είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ και επομένως η γεωργική μου εκμετάλλευση κάποια στιγμή θα καταρρεύσει οικονομικά, αφού θα καταστεί μη ανταγωνιστική λόγω αυξημένου κόστους επένδυσης ιδίων κεφαλαίων, συγκριτικά με άλλες που θα επιδοτηθούν. Ερώτηση: Μήπως ο νόμος 3919/2011 θα πρέπει να συμπεριλάβει και το αγροτικό επάγγελμα;
  Αν εφαρμοστεί βέβαια…γιατί ας μη ξεχνάμε ότι όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και τα κάθε λογής επιμελητήρια (ΞΕΕ,ΤΕΕ,ΟΕΕ κ.λ.π.), κυρίαρχο μέλημά τους είναι πως θα βάζουν εμπόδια εισόδου (κυρίως στους νεοεισερχόμενους και στα υποκατάστατα προϊόντα) στον επαγγελματικό κλάδο που εκπροσωπούν, με σκοπό την λειτουργία του κλάδου, ατελώς ανταγωνιστικά ή ολιγοπωλιακά.
  Ευχαριστώ

 • Η ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας στις ήδη υπάρχουσες και λειτουργούσες ΕΑΣ κλπ., δημιουργεί απίστευτα προβλήματα στη χρηματοδότησή τους και στις τρέχουσες εργασίες τους. Εάν δε, το παρόν νομοσχέδιο πάρει και τη μορφή επίσημου νόμου, τότε η οικονομική ζημία που θα υποστούν οι λειτουργούσες ΕΑΣ θα είναι άνευ προηγουμένου.
  Έχετε αναλογιστεί εάν χρειαστεί να αναλάβετε τα διαφυγόντα κέρδη από αυτή την ενέργειά σας;

 • 12 Απριλίου 2011, 12:56 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ

  Αν κριτήριο για τις προτεινόμενες μεταβολές στη δομή οργάνωσης και λειτουργίας των νέων Αγροτικών Συνεταιρισμών που θα προκύψουν είναι η συμβολή τους στην αγροτική οικονομία και όχι μια από τα ίδια, τότε οι μεταβολές που πρέπει να γίνουν είναι:
  1. Χωροταξική: Σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια ένας μόνο Αγροτικός
  Συνεταιρισμός. Με τον τρόπο αυτό όλα τα προϊόντα της περιφέρειας
  να χαρακτηριστούν με Π.Ο.Π .και Π.Γ.Ε. με βάση το όνομα της
  περιφέρειας, ώστε να βρουν την δυναμική αλλά και την κρίσιμη
  ποσότητα προϊόντος, για να είναι αποτελεσματικοί και βιώσιμοι.
  2. Εταιρική: οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί να έχουν την μορφή Αγροτικής
  Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, στα πρότυπα του μοντέλου που ιδρύθηκαν οι
  Κρητικές Ναυτιλιακές Εταιρείες (ΑΝΕΚ και Μινωικές), που
  αποδεδειγμένα κατάφεραν να λειτουργήσουν με επιτυχία και
  αξιοπιστία.
  3. Μετοχικό κεφάλαιο: Οι νέοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί να εκδώσουν
  μετοχές που θα τις ανταλλάξουν έναντι παγίων με τις υπάρχουσες
  Συνεταιριστικές Οργανώσεις της περιφέρειας τους.
  4. Υποδομή: Οι εγκαταστάσεις των υπαρχουσών συνεταιριστικών
  οργανώσεων, να εκτιμηθούν και στη συνέχεια να ανταλλαγούν έναντι
  μετοχών. Η ίδια πρόταση μπορεί, σε δεύτερη φάση, να γίνει σε
  ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν παρόμοια υποδομή και σε
  συνεταιριστικές τράπεζες.
  5. Οργανωτική: Να δομηθεί ένα σύγχρονο καθετοποιημένο δίκτυο με
  υπηρεσίες και διευθύνσεις για μια αποτελεσματική λειτουργία των
  Αγροτικών Συνεταιρισμών.
  6. Διοικητική: Οι αποφάσεις για τη λειτουργία των νέων Αγροτικών
  Συνεταιρισμών να παίρνονται από :
  -τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
  -το Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
  -τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που θα ορίζει η Γενική Συνέλευση
  -το εποπτικό συμβούλιο που θα διοικεί την υπηρεσία εσωτερικού
  ελέγχου που θα αναφέρετε στη Γενική Συνέλευση.

  Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί πρέπει να βασίζονται και να λειτουργούν στο τρίπτυχο: προστασία του παραγωγού – αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων – διαφάνεια στη διοίκηση. Ένα νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών που θα βασίζεται στο τρίπτυχο αυτό, πρέπει να στηρίζεται στο σκεπτικό της παραπάνω πρότασης.

  Μιλτιάδης Τζουγανάκης
  Μηχανολόγος Τ.Ε.
  πρώην στέλεχος Συνεταιριστικής Οργάνωσης

 • 9 Απριλίου 2011, 22:45 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΩΡΓΟΣ

  Στην παράγραφο 4 γίνεται μέριμνα για τους εργαζόμενους στις Ε.Α.Σ. και στις υπόλοιπες συνεταιριστικές οργανώσεις που καταργούνται δεν γίνεται όμως μέριμνα για τους εργαζόμενους στους Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς που ήδη λειτουργούν και θα συγχωνευτούν.
  Η σωστή διατύπωση είναι:
  4. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, στις Ε.Α.Σ., στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, στις Κ.Α.Σ.Ο. και στις Κ.Ε.Σ.Ε., οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις ΣΑΟ που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος.