Άρθρο 4 Καταχώρηση στο Μητρώο και Αξιολόγηση των ΑΣ

1. Οι ΑΣ, οι οποίοι καταχωρίζονται στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, αξιολογούνται με βάση κριτήρια, τα οποία εξειδικεύουν και κωδικοποιούν τις βασικές αρχές του προηγούμενου άρθρου. Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα Βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 2810/2000. Οι ΑΣ καταχώριζονται στο Μητρώο σε δύο αξιολογικές κατηγορίες ως: α) Ενεργοί ΑΣ και ως β) Ανενεργοί ΑΣ.

2. Η αξιολόγηση των ΑΣ λαμβάνει χώρα ετησίως και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τους ίδιους τους ΑΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών.

3. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα με σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, όλοι οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Εποπτική Αρχή: α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία με βάση τις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις, γ) αριθμό μελών και δ) πρακτικό των πρόσφατων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης, επικυρωμένο από αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.

4. Οι ΑΣ που λειτουργούν κατά το ν. 2810/2000 και δεν θα υποβάλουν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού την αίτηση πρώτης εγγραφής, καθώς και οι ΑΣ που κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογηθούν ως Ανενεργοί τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο  24 του ν. 2810/2000, εκτός εάν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011  αποφασίσουν τη συγχώνευση τους με άλλο Ενεργό ΑΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2810/2000.

Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή διορίζονται οι εκκαθαριστές. Κατά της απόφασης του Υπουργού προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία ασκείται από μέλη του υπό αναγκαστική εκκαθάριση ΑΣ εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της. Η προσφυγή εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από το κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

[Εναλλακτική πρόταση για τη διαβούλευση: Η αναγκαστική εκκαθάριση διατάσσεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου και μετά από σχετική αίτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία στρέφεται κατά του καθού ΑΣ και εκδικάζεται σύμφωνα τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική αίτηση του Υπουργού εκδικάζεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της.]

Η ακίνητη περιουσία του ΑΣ που τίθεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση παραχωρείται κατά χρήση στον πλησιέστερο ή άλλον ομοειδή ενεργό ΑΣ και εξακολουθεί να υφίσταται για τις ανάγκες των παραγωγών.

5. ΑΣ, οι οποίοι για τρία (3) συνεχόμενα έτη καταχωρίζονται στο Μητρώο ως Ανενεργοί τίθενται σε αναγκαστική εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού.

  • 11 Απριλίου 2011, 09:03 | ΚΩΣΤΑΣ

    Α.Σ. οι οποίοι δεν είναι ενεργοί έστω και για ένα χρόνο πρέπει να καταργούνται

  • 9 Απριλίου 2011, 22:24 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΩΡΓΟΣ

    Επειδή τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί σχετίζονται με στοιχεία που περιέχονται στο κλείσιμο της κάθε χρήσης και αυτό γίνεται με την κατάθεση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης και η προθεσμία από τις ΔΟΥ για το κλείσιμο είναι 10 του Μάη εκάστου έτους, να αλλάξει η ημερομηνία αποστολής των στοιχείων αξιολόγησης στο Μητρώο από 1η Μαρτίου και να γίνει 1η Ιουνίου.

    Ομοίως στα άρθρα 5 και 6 για την αξιολόγηση των Ομάδων Παραγωγών και των Α.Ε.Σ.