Άρθρο 8 Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

Το άρθρο 33 του ν. 2810/20000 τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) αποτελεί ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ΟΠ.

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ:
α) Έχει περιφέρεια ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της.
β) Εκπροσωπεί τα Μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμελείται για την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών και την ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας.
γ) Ασκεί κάθε δραστηριότητα, που προάγει τις δραστηριότητες των ΑΣ. Δεν ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας αγροτικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων εν γένει.
δ) Για την εξυπηρέτηση των μελών της αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, εργασιών, ερευνών και μπορεί να μετέχει σε κάθε διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων. Συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική γενικά και συνεταιριστική ειδικά ανάπτυξη.
ε) Ιδρύει εκπαιδευτικό κέντρα και συνεργάζεται με αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.
στ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μετέχει στη διαιτητική ρύθμιση των συλλογικών διαφορών εργασίας, που αφορούν στο προσωπικό των ΑΣ.
ζ) Συντονίζει τις ενέργειες, που αφορούν στους ΑΣ και ενισχύει το έργο των μελών τους.
η) Γνωμοδοτεί μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα, που αναφέρονται σε οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα, που παρέχονται στους ΑΣ, καθώς και επί σχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων, που αφορούν στα Μέλη της.
θ) Μπορεί, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό της, να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ ρυθμίζονται από το καταστατικό της.

4. Η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούται να τηρεί μητρώο των μελών της, στο οποίο φυλάσσονται τα καταστατικά και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα Μέλη της.

5. Η ετήσια εισφορά των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ προς αυτήν, καθώς και κάθε αύξηση ή μείωση του ύψους της καθορίζεται με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών της.

6. Τo καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ εγκρίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.

7. Η Διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγεται από Πανελλήνιο Συνέδριο Αντιπροσώπων, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό το αργότερο κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Οι Αντιπρόσωποι εκλέγονται με βάση εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοιχούν στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Στην ψηφοφορία για την εκλογή των Αντιπροσώπων λαμβάνουν μέρος φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη των ΑΣ και των ΟΠ της οικεία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το μέτρο για την εκλογή των Αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για κάθε αντιπρόσωπο. Οι εκλογικοί κατάλογοι σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση καταρτίζονται με ευθύνη της ΠΑΣΕΓΕΣ και οριστικοποιούνται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας για την εκλογή των Αντιπροσώπων. Φυσικά πρόσωπα που είναι ταυτόχρονα μέλη ΑΣ και ΟΠ εγγράφονται στους οικείους εκλογικούς καταλόγους με μια μόνον από τις ανωτέρω ιδιότητες και μπορούν να έχουν μόνο μία ψήφο. Για την εκλογή των Αντιπροσώπων στο πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΣΕΓΕΣ, προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον κατά τόπον αρμόδιο Πρόεδρο Πρωτοδικών.

8. Η ΠΑΣΕΓΕΣ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού».

  • 11 Απριλίου 2011, 14:28 | Stefanos

    Δεν χρειάζεται να ορίζονται δια νόμου φορείς, απλά να ιδρύσουν όλοι οι συνεταιρισμοί μία Μη-Κυβερνητική Οργάνωση (πχ αστική, μη-κερδοσκοπική εταιρεία) που να τους εκπροσωπεί στην κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι κρατισμός, γραφειοκρατία και θεσούλες στο Δημόσιο.