Άρθρο 15 Χρηματοδότηση ΣΑΟ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση ελεγχόμενη απολογιστικά για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή εmμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των ΑΣ, με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.

2. Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονομικά από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με την καταβολή σε αυτή, κάθε χρόνο, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%), που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α`), όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Από τα ίδια έσοδα της προηγουμένης παραγράφου ποσοστό 0,60% καταβάλλεται στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη. Σε περίπτωση συνένωσης των ανωτέρω συνδικαλιστών οργανώσεων, τα ποσοστά του πρώτου εδαφίου αθροίζονται υπέρ της ενιαίας οργάνωσης. Για τυχόν χορηγηθείσες πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου επιδοτήσεις προς τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν αναζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά που προβλέπονταν από προηγοπυμενες σχετικές διατάξεις.

7. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση κινήτρων και οικονομικών ενισχύσεων ή άλλων φορολογικών απαλλαγών των ΣΑΟ διατηρούνται σε ισχύ, εκτός αν καταργούνται με το νόμο αυτόν.

8. Οι ΑΣ δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους. Επίσης, οι ΑΣ δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και απαλλάσσονται από κάθε σχετική υποχρέωση.

 • 2 και 5. Η οποιαδήποτε οργάνωση των παραγωγών της χώρας, είτε είναι οικονομικού ενδιαφέροντος, είτε συνδικαλιστικού, δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από κοινωνικό πόρο ή από δημόσιο ταμείο ασφάλισης.
  Έτσι οι δύο προαναφερόμενες παράγραφοι δεν είναι δυνατό να κατατίθενται για ψήφιση στη Βουλή. Αντίθετα πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδότηση αυτών των ενώσεων από τα μέλη τους.

 • 11 Απριλίου 2011, 14:45 | Stefanos

  Όλοι οι συνεταιρισμοί και συλλογικοί φορείς, από τη στιγμή που είναι ιδιωτικές ενώσεις φυσικών προσώπων, για ποιό λόγο να χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο;
  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.

 • 10 Απριλίου 2011, 09:43 | Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης

  Ένα πρακτικό μέτρο περιφερειακής πολιτικής που θα μπορούσε να προβλεφθεί στον Νόμο, είναι οι περιφέρειες να έχουν την δυνατότητα να οργανώνουν, να χρηματοδοτούν και να ελέγχουν τα οικονομικά των ΑΕΣ και ΟΠ, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και αποτελεσματικές. Οι περιφέρειες επίσης θα μπορούσαν με αυτό το τρόπο να δημιουργήσουν αναπτυξιακά προγράμματα όπου θα προβλεπόταν η χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα.

 • 9 Απριλίου 2011, 22:06 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΩΡΓΟΣ

  Θεωρώ μεγάλο σφάλμα να χρηματοδοτηθεί η διάσπαση στη κορυφή του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σήμερα έχουμε δύο (λόγω κομματικών διαφοροποιήσεων) Συνομοσπονδίες. Αν αύριο 7 ομοσπονδίες διαχωρίσουν τη θέση τους και ιδρύσουν και τρίτη Συνομοσπονδία τι θα γίνει; Θα αλλάξει ο νόμος για να χρηματοδοτηθεί και αυτή;
  Πρόταση:
  Η χρηματοδότηση των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων να μη γίνει στις Συνομοσπονδίες αλλά στους Αγροτικούς Συλλόγους κάθε δήμου, που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τη δυναμικότητα τους.
  Από αυτή τη χρηματοδότηση ας χρηματοδοτήσουν οι Αγροτικοί Σύλλογοι τις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες που οι ίδιοι επιλέξουν να ιδρύσουν ή να ενταχθούν σε αυτές.