Άρθρο 6 Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)

1. ΑΣ και ΟΠ μπορούν να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίες είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και καταχωρίζονται στο Μητρώο. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΣ που αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο Μητρώο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

2. Οι ΑΕΣ, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ΣΑΟ και καταχωρίζονται στο Μητρώο, οφείλουν να παρέχουν στοιχεία για:

Α) Τον αριθμό των μελών τους.

Β) Το ποσοστό συγκέντρωσης της παραγωγής αγροτικών προϊόντων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Γ) Την έκταση και την ποιότητα των παρεχομένων από αυτές  υπηρεσιών.

Δ) Τη εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση.

Ε) Τον κύκλο εργασιών και το ετήσιο ύψος των συναλλαγών.

ΣΤ) Το μερίδιο αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΑΕΣ λαμβάνουν χώρα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επανεγγραφή τους διενεργείται σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ΑΕΣ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου καθορίζεται ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των Δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης των Δηλώσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο.

4. Οι ΑΕΣ που για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμιά δραστηριότητα ή δεν υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου διαγράφονται αμέσως από το Μητρώο.

5. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων Δηλώσεων διενεργείται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας. Η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει χώρα μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία επισυνάπτεται ως Παράρτημα και σχέδιο Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου.

 • ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (Α.Ε.Σ.)
  Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΣΝ αναφέρεται ότι: «ΑΣ και ΟΠ μπορούν να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις».
  Η παραπάνω διάταξη στερεί το δικαίωμα συμμετοχής στις ΑΕΣ φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων.
  Ο ν. 2810/2000 προέβλεπε τη συμμετοχή στις ΑΣΕ φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων.
  Θα μπορούσαμε άραγε να σκεφτούμε έναν εμπορικό νόμο που θα προέβλεπε ότι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε.) συστήνουν μόνο άλλες εταιρείες και όχι φυσικά πρόσωπα;
  ΠΡΟΤΑΣΗ: να προστεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη συγκρότηση ΑΕΣ φυσικών και λοιπών νομικών προσώπων.

 • 9 Απριλίου 2011, 22:26 | Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης

  θα ήθελα να παρατηρήσω ότι στις προϋποθέσεις δημιουργία ΑΕΣ δεν αναφέρεται η υποχρέωση τους να δηλώνεται ο σκοπός για τον οποίο δημιουργούνται ούτε να δημοσιοποιούν οικονομικά αποτελέσματα και σχέδια δράσης. Επειδή οι ΑΕΣ αναμένεται να λειτουργούν βάσει εταιρικού προτύπου, οι δύο αυτές παρατηρήσεις θα βοηθήσουν τις ΑΕΣ να καταστούν βιώσιμες στο μέλλον και θα δημιουργηθούν κίνητρα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης τους, όταν αυτές θα έχουν ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο λειτουργίας