Άρθρο 32:

1. Στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορούν να γίνονται πρακτικές ασκήσεις φοιτητών από πανεπιστημιακά τμήματα ή Τ.Ε.Ι. κατόπιν άδειας της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με προϋποθέσεις που αυτή θα καθορίσει. Το ίδιο ισχύει και για την άδεια εισόδου σε σχολεία για οποιονδήποτε λόγο.
2. Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον σχ. Σύμβουλο Ε.Α.Ε. για έγκριση.
3. Σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τα όρια καθορίζονται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της οικείας Δ/νσης.
4. Στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του προέδρου του , συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή αποτελούμενη από τον σύμβουλο Α’ Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π. ως πρόεδρο, δύο μέλη Δ.Ε.Π. με αντικείμενο την Ειδική Αγωγή , έναν σχολικό σύμβουλο Ε.Α.Ε. , τον Δ/ντή της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή εκπρόσωπο της Δ/νσης και όταν εξετάζονται συνάφειες που αφορούν τα Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με αυξημένα προσόντα και εμπειρία. Με πρόταση της ανωτέρω επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης της συνάφειας των τίτλων με την Ειδική Αγωγή. Όλες οι συνάφειες μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων που θα κριθούν με την παραπάνω διαδικασία θα έχουν μόνιμη ισχύ.
5. Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για την Ειδική Αγωγή και εκπ/ση γίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις που γίνονται οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις εντός του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην γενική εκπαίδευση.
6. Όσοι εκπ/κοί της Α’/θμιας εκπ/σης έχουν οργανική θέση στην Β’/θμια εκπ/ση μπορούν να μετατίθενται στην Α’θμια εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκπ/κους της Α’/θμιας εκπ/σης.
7. Από την ψήφιση του παρόντος νόμου, όπου αναφέρεται Εκπαιδευτικό Προσωπικό,εννοείται και το Ειδικό Εκπαιδευτικό για κάθε συνέπεια (μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, υπηρεσιακή κατάσταση κ.λπ.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο.
8. Αρμόδια συμβούλια για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του μόνιμου προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, είναι τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. καθώς επίσης και για συνάφειες μεταπτυχιακών μέχρι την λειτουργία της αρμόδιας επιτροπής στο Ι.Ε.Π.
9. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και ότι προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για την επιλογή των προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ».

12. Ι) Η παρ. 24 του άρθ. 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Ά), καθώς και η παρ. 9 του άρθ. 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α) αντικαθίστανται ως εξής: «Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
II) Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕ ΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου η Υπουργική Απόφαση πρόσληψης και η σύμβασή τους μπορεί να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου στο ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, εφόσον το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ΙΙΙ) Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του εδαφίου (ΙΙ) για τη μετατροπή της σύμβασής τους σε πλήρους ωραρίου και τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά με σειρά προτεραιότητας:
α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ.
Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:53 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:28 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 12:07 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:59 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:19 | Μαρία Mόσχου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 10:03 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:59 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:48 | Κατερίνα Ματθοπούλου

  Συμφωνώ με τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:29 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:52 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:27 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:34 | Ελένη Μανωλοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 02:01 | Χατζούλης Νικόλαος

  Συμφωνώ με τις Θέσεις και Προτάσεις των ΣΑΤΕΑ για το άρθρο 32.
  http://www.opengov.gr/ypepth/?c=17746

 • 6 Μαΐου 2014, 01:42 | Μαρία ΠΕ70

  «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους, τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ισχύουν από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή.»

  Εδώ πάλι ο νόμος αντιφάσκει με τα προηγούμενα άρθρα που αφορούν στις προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και προτείνει «πρόταξη» των ΠΕ61 και ΠΕ71.

 • 6 Μαΐου 2014, 01:38 | K.X.

  στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 00:25 | Παπαδοπούλου Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 00:11 | Ιωάννα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:52 | Νικολέτα ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:09 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:43 | Α.Σ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:30 | Κατερίνα Ξ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:24 | Ευαγγελία Κατεμίδου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 22:10 | Πούλιου Αργυρώ

  Αξιότιμη επιτροπή σύνταξης του νομοσχεδίου,
  Στηρίζω τις θέσεις των Συλλόγων Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:36 | ΜΑΡΙΑΝΑΠΕ71

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 21:32 | Έφη Χ ΠΕ71

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32:

  Ως είθισται, στις Λοιπές Διατάξεις ενός νομοσχεδίου περιέχονται σημεία σοβαρά που μπορεί να τροποποιούν καίριες πλευρές του θεσμικού πλαισίου. Μία τέτοια διάταξη είναι η παράγραφος 12 περ.ΙΙ του συγκεκριμένου άρθρου, όπου οι προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκαθορίζονται ως μειωμένου ωραρίου, χωρίς να εξετάζεται η φύση και το είδος των αναγκών των μαθητών και το πως οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας θα μπορούν ίσως (παρά τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που καλύπτουν) να εργάζονται με πλήρες ωράριο. Ένα άλλο καίριο σημείο είναι ότι στην περίπτωση 2 του συγκεκριμένου άρθρου δεν αναφέρεται πουθενά ο ρόλος των Συλλόγων Διδασκόντων (γενικού και ειδικού σχολείου) για την εκπόνηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Στην παρ.1 θα θέλαμε ακόμα να αναφέρεται ρητά, ότι για οποιαδήποτε πρακτική άσκηση φοιτητή θα πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση του εκπαιδευτικού της τάξης.Ακόμα πιο σημαντική είναι η παράγραφος 4. Είναι ολοφάνερο με αυτή τη διάταξη -και γνωστό στο χώρο των εκπαιδευτικών- ότι δεν υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στην εξέταση του περιεχομένου, τόσο των διδακτορικών, όσο και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην ΕΑΕ. Δε φτάνει ούτε η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχία του εξωτερικού), ούτε το να υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό μαθημάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Χωρίς πρακτική άσκηση με εποπτεία, χωρίς μαθήματα στο πλήθος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που συναντάμε στο πραγματικό σχολείο, χωρίς μαθήματα για την ιστορία και τη φιλοσοφία της ΕΑΕ και για το πως φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση, αλλά και για διαφοροποιημένη διδασκαλία για όλη την τάξη, πώς θα μετεκπαιδευθεί ένας εκπαιδευτικός στην ΕΑΕ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του στο πραγματικό σχολείο; Πώς θα εκπονήσει προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως μέλος της ΕΔΕΑΥ;

 • 5 Μαΐου 2014, 21:30 | Ζωή Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:23 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 21:18 | EM

  Συμφωνώ με τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 21:12 | Κυρίτση Βασιλική

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:07 | Κατερίνα Χ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:06 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 21:02 | Ρίτσα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.