Άρθρο 10: Αποτύπωση Στοιχείων ΕΑΕ

1. Σε κάθε ΣΜΕΑΕ και σε κάθε σχολική μονάδα που εφαρμόζει συνεκπαίδευση ή λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι ή παράλληλης στήριξης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ευθύνη του διευθυντή της, καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν την ΕΑΕ όπως:
α) τα τμήματα που εφαρμόζεται ΕΑΕ, τα ωρολόγια προγράμματα ΕΑΕ που εφαρμόζονται,
β) τους μαθητές ΕΑΕ (κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα), το μητρώο κάθε μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον εξοπλισμό Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, το τύπο προσβάσιμων βιβλίων που χρησιμοποιούν,
γ) το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ΕΑΕ (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) που λειτουργούν στη σχολική μονάδα, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού ΕΑΕ και οι κενές θέσεις προσωπικού ΕΑΕ,
δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΕΑΕ,
ε) τις προβλεπόμενες εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΑΕ και
στ) την σύσταση και τις δραστηριότητες της ΕΔΕΑΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές της καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεών της.

2. Σε κάθε ΚΕΔΔΥ με ευθύνη του προϊσταμένου του καταγράφονται, εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και, όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται, στοιχεία που αφορούν:
α) το προσωπικό (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) όλων των κατηγοριών ή ειδικοτήτων του ΚΕΔΔΥ, το υποχρεωτικό ωράριο του προσωπικού και οι κενές θέσεις προσωπικού,
β) τις δραστηριότητες του ΚΕΔΔΥ με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές του,
γ) τις εκθέσεις που συντάσσει, οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος και
δ) τις υποδομές και τον εξοπλισμό του ΚΕΔΔΥ.

3. Σχολικοί Σύμβουλοι ΕΑΕ και οι σύμβουλοι ΕΕΠ με ευθύνη τους καταγράφουν και εισάγουν στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούν, στοιχεία που αφορούν:
α) τις δραστηριότητές με βάση τις κατά το νόμο αρμοδιότητές τους και
β) τις εκθέσεις που συντάσσουν οι οποίες υποβάλλονται με τυποποιημένο τρόπο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΑΕ.

4. Στο επίπεδο της διεύθυνσης εκπαίδευσης, με ευθύνη του διευθυντή της, ελέγχεται η εφαρμογή και η ορθότητα των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι διευθυντές των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης έχουν τη συνολική ευθύνη υλοποίησης και οριστικοποίησης των δεδομένων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, και 3 του παρόντος άρθρου.

5. Την ευθύνη ελέγχου όσων συμμετέχουν στη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, την τυποποίηση των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά την ΕΑΕ, τον καθορισμό των ημερομηνιών υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, της επεξεργασίας των στοιχείων όπου υπάρχει ανάγκη, του καθορισμού των διαβαθμίσεων πρόσβασης στα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος ΕΑΕ και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα έχει η Διεύθυνση ΕΑΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.