Άρθρο 02: Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ

1. Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Το είδος και ο βαθμός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών προσδιορίζουν τη μορφή, τον τύπο και την κατηγορία των σχολικών μονάδων ΕΑΕ.
2. Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και τις ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η ΕΑΕ περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
3. Στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΑΕ και επικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ.
4. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ΕΑΕ, η οποία -στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητα τους και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.
5. Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως:
α) την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν,
γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και
δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίαση για Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
6. Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:
α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση,
β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),
γ) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται από την προσχολική ηλικία στις κατά τόπους ΣΜΕΑΕ, με τη δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ),
δ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού ώστε να είναι προσβάσιμα, τη χρησιμοποίηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) ΥΤ Πληροφορικής και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων από τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.
7. Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας συμμετέχει με εκπρόσωπο της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:35 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:09 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 2§2. « Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και τις ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η ΕΑΕ περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες».

  Άρθρο 2§2. Η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς της γενικής ή/και ειδικής αγωγής μέσα στη γενική τάξη –όταν υπάρχει συνεκπαίδευση- ή μέσα στα τμήματα ένταξης ή στις τάξεις των ειδικών σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής συνεργάζονται μεταξύ τους και υποστηρίζονται από τα κατά τόπους ΚΕΔΔΥ και τις ΕΔΕΑΥ και από τις αντίστοιχες Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες.

  Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόμου προς ψήφιση, «…Η ΕΑΕ περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες» είναι ασαφής. Η ένταξη/συνεκπαίδευση αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία και όχι «πρόγραμμα» και η εν λόγω πρόταση πρέπει να (επ)αναδιατυπωθεί ως εξής: «Η ΕΑΕ περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα παροχής ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης, όπως: α) υποστήριξη μέσα στο πλαίσιο της γενικής τάξης από εκπαιδευτικό γενικής και ειδικής αγωγής (συνεκπαίδευση), β) υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα τμήματα ένταξης, γ) υποστήριξη και εκπαίδευση στα ειδικά σχολεία, και δ) προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι. Επιπλέον, η ΕΑΕ περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

  Άρθρο 2§3. «Στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΑΕ και επικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ».
  Αναφορικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, επισημαίνουμε ότι κατά τη συνεκπαίδευση δεν εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά αντίθετα, εφαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε άμεση και συνεχή συνεργασία με τον ειδικό παιδαγωγό-ο οποίος βρίσκεται εντός της γενικής τάξης- είτε διαφοροποιημένη διδασκαλία, είτε κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές ανάλογα τόσο με τις αναπηρίες και τις ε.ε.α. των μαθητών όσο και τις ανάγκες της ολομέλειας της τάξης. Η συνεκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

  Άρθρο 2§5γ. Θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων (π.χ. κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, επαρκές προσωπικό ειδικής και γενικής αγωγής, συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κατάλληλες τροποποιήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παροχή εξειδικευμένων και ειδικών προγραμμάτων για τη μείωση ρατσιστικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη και επανένταξή τους στο γενικό σχολείο».

  Άρθρο 2§6β. Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως εξής «……τη διεπιστημονική διάγνωση και αξιολόγηση»

  Άρθρο 2§6γ. Προτείνουμε να επαναδιατυπωθεί ως εξής «…στις κατά τόπους ΣΜΕΑ, τη συστηματική εκπαιδευτική παρέμβαση στα γενικά νηπιαγωγεία και κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης όπου συνεκπαιδεύονται μαθητές με και χωρίς ε.ε.α. με την ταυτόχρονη εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης». Επιπλέον να τροποποιηθεί «….οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με τη δημιουργία και ύπαρξη όχι μόνο προγραμμάτων έγκαιρης προσχολικής παρέμβασης, αλλά και δομών και υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης».

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έγκαιρη παρέμβαση περιλαμβάνει τρεις ηλικιακές φάσεις:
  από 0 – 3+ χρονών
  από 3+ – 6+ χρονών [έγκαιρη προσχολική παρέμβαση]
  από 6+ – έως την Γ΄τάξη δημοτικού σχολείου

 • 6 Μαΐου 2014, 11:38 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:35 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • Άρθρο 2: Οργάνωση και στόχοι της Ε.Α.Ε.

  1. Να προστεθεί η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3699/ 2008 της οποίας η κατάργηση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

  2. Απαιτείται στους στόχους της ειδικής εκπαίδευσης, η συμπλήρωση του στόχου της «Ζωντανής» Βοήθειας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμπεριληφθεί παρ. στ. «Ζωντανή» βοήθεια είναι οι ενδιάμεσοι, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση ενός μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στα κτίρια και τον εξοπλισμό όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει.
  3. Η παρ.2 του άρθρου 2 να συμπληρωθεί ως εξής:

  2. «Στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση και αποτύπωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η συστηματική παιδαγωγική παρέμβαση με εξειδικευμένα και κατάλληλα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα κατά τόπους Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) και τις ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος νόμου και από τις δημόσιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. Η ΕΑΕ περιλαμβάνει Σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κύριες και βοηθητικές κτιριολογικές υποδομές και εξοπλισμό προσβάσιμα σε όλους, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.»

  4.Ο όρος «προσβασιμότητα» στο σημείο 5.δ του άρθρου 2 να αντικατασταθεί ως εξής:

  5. Η ΕΑΕ επιδιώκει ιδίως:
  […]
  δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωση τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία, σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν. Η εφαρμογή των αρχών της Σχεδίαση για Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:06 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • Σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 2: Όταν ο προσανατολισμός διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης αφορά στην εκπαιδευτική παρέμβαση και υποστήριξη του μαθητή στο σχολείο, γιατί περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες όταν σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 οι γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών ισχύουν χωρίς τη συμμετοχή σε αυτές εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής?

 • 6 Μαΐου 2014, 10:18 | Κωνσταντινος Χρυσικοπουλος

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:07 | Ναντια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:59 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:47 | kiki

  Στηρίζω τις θέσεις του συλλόγου!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:40 | Παναγιώτα Γιαννέλου

  Στηρίζω την επίσημη θέση των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:19 | Φαίη ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:18 | Κατερίνα ΠΕ 71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:18 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:14 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:13 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:12 | Μαρία Mόσχου

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:01 | βασιλικη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:54 | poly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 08:35 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:27 | Αγγελούσης Κώστας

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:21 | Ελενη Καϊτατζη

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:16 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:01 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:00 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:27 | Ioanna

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:03 | Antonis

  «Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ»

 • 6 Μαΐου 2014, 06:49 | Παρασκευάς Θυμάκης

  Συμφωνώ απόλυτα και στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΈΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:29 | Τάτια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!!!!!!!!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:28 | Τάτια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 01:15 | K.X.

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 01:04 | Χατζούλης Νικόλαος

  Στηρίζω τις Θέσεις και Προτάσεις των ΣΑΤΕΑ για το άρθρο 2 http://www.opengov.gr/ypepth/?c=17727

 • 6 Μαΐου 2014, 00:26 | Όλγα Ημέλλου

  • §1 Γίνεται σαφής αναφορά στο κατηγορικό-ιατρικό μοντέλο και όχι το κοινωνικό μοντέλο, στο οποίο στηρίζεται τόσο η «Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» όσο και οι προτεινόμενες Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές.
  • §5δ Στο σημείο αυτό του σχεδίου νόμου, ο όρος «Καθολικός Σχεδιασμός για Μάθηση» αναφέρεται στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Ωστόσο, θα έπρεπε ο συγκεκριμένος όρος να αναφέρεται στη σχεδίαση ενός Προγράμματος Σπουδών για όλους τους μαθητές, όπου η προσβασιμότητα για όλους θα είναι σημείο αναφοράς εξ αρχής. Στο τέλος της §5δ θα πρέπει να προστεθούν και οι ΕΔΕΑΥ.
  • § 6 α Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έγκαιρη ιατρική διάγνωση;
  • §6δ Ποιες οι διαφορές των «ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων» και των «προγραμμάτων αποκατάστασης»; Θα μπορούσαν να οριστούν στο άρθρο 1.

 • 6 Μαΐου 2014, 00:22 | Δημήτριος Παπαγεωργίου

  Άρθρο 2 παρ 6

  Να δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης και σε Ειδικά Δημοτικά με λιγότερο αριθμό μαθητών απ’ αυτόν που απαιτείται για την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου . Τα τμήματα αυτά θα λειτουργούν όταν υπάρχουν μαθητές και θα αναστέλλουν τη λειτουργία τους όταν έχουν λιγότερους από δύο μαθητές . Την απόφαση θα την παίρνει το οικείο ΚΕΔΔΥ με σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου ΕΑΕ .

 • 6 Μαΐου 2014, 00:10 | Παπαδοπούλου Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 00:03 | Αναστασία Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:52 | ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΣΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:47 | ΕΦΗ Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:45 | Ιωάννα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:45 | Νίκος Μ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:45 | Λια Α.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ