Άρθρο 08: Προσβάσιμα Διδακτικά Βιβλία

1) Το Ι.Τ.Υ.Ε. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ») έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης σε προσβάσιμη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και δωρεάν διάθεσης σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής, των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για την προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων το Ι.Τ.Υ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2) Τα διδακτικά βιβλία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ια, (αα) του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 παραδίδονται από τους εκδότες τους στο Ι.Τ.Υ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τα σχετικά πρότυπα του Ι.Ε.Π. σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ 2065 Β’) 24 Οκτ. 2007.
3) Το Ι.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα της προσαρμογής σε προσβάσιμη μορφή των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της έκδοσης προτύπων για την παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή καθώς και της πιστοποίησης των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται στο Ι.Ε.Π. Τμήμα Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή.
4) Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format), προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML), DAISY, ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio – MP3), ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready), βιβλίο σε ανάγλυφη γραφή braille, μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
5) Το Τμήμα Προσαρμογής διδακτικών βιβλίων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ οι οποίοι αποσπώνται σε αυτό, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 28 του Ν. 3966/2011. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γραφής braille, είτε να είναι φυσικοί ομιλητές και πιστοποιημένοι διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Το απαραίτητο προσωπικό για την στελέχωση του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων ορίζεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μετά από πρόταση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. τουλάχιστον 5 μήνες πριν την έναρξη λειτουργίας και πριν την λήξη της θητείας του, η οποία είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Το Ι.Ε.Π. μεριμνεί για την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε συνεργασία με εξειδικευμένες Πανεπιστημιακές μονάδες.
6) Στις περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του Τμήματος Προσαρμογής Διδακτικών Βιβλίων στο Ι.Ε.Π., το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει τη δυνατότητα ανάθεσης της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων σε εξειδικευμένους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφή αποστολή.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:38 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:32 | Παναγιώτα Λεωτσάκου

  Τα βιβλία για τα παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες πρέπει να δημιουργούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε μορφές προσβάσιμες και προσιτές σε αυτά.
  Tο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) το οποίο έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή εκδίδει προσαρμοσμένα τα βιβλία για τα παιδιά με ολική απώλεια όρασης στη γραφή τυφλών BRAILLE εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
  Το Υπουργείο χρηματοδοτεί το Ινστιτούτο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» που αναθέτει στο Κ.Ε.Α.Τ. την έκδοση των βιβλίων και δεν δημιουργεί ένα Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοση των βιβλίων σε όλες τις μορφές Braille, Μεγενθυμένη Γραφή, Daisy, που θα εξυπηρετήσει γενικότερα τις ανάγκες για όλα τα άτομα με προβλήματα όρασης. Προτείνω να επανεξετάσετε το θέμα για την έκδοση και την προσαρμογή των βιβλίων από τους ίδιους τους κρατικούς εκπαιδευτικούς φορείς των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:30 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ

  Άρθρο 8 :
  «Προσβάσιμα Διδακτικά Βιβλία»
  Η παρ.4 του άρθρου 8 προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:
  4. «Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται όσον αφορά τους κωφούς μαθητές στους μορφότυπους σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παραγόμενα από κωφούς αποκλειστικά που έχουν μητρική τη γλώσσα τους.

  ΅Σας ευχαριστώ.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:13 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 8 «Προσβάσιμα Διδακτικά Βιβλία»

  Η παρ.4 του άρθρου 8 προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:

  4. «Η διαδικασία της προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων ακολουθεί την αρχή της Καθολικής Σχεδίασης. Οι παραγόμενοι μορφότυποι θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία. Τα προσβάσιμα διδακτικά βιβλία παράγονται και διατίθενται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), προσβάσιμο εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format), προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML), DAISY, ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio – MP3), ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready), βιβλίο σε ανάγλυφη γραφή braille, μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready), βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση, ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα φέρον και υπότιτλους.»

 • 6 Μαΐου 2014, 11:55 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:50 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:09 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο αρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:07 | Ελένη Καϊτατζή

  Στηρίζω τις θέσεις και προτάσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:27 | Κωνσταντινος Χρυσικοπουλος

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:06 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:23 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:22 | Μαρία Mόσχου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:06 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:39 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:38 | Αγγελούσης Κώστας

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:16 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:30 | Ioanna

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:07 | Antonis

  «Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ»

 • 6 Μαΐου 2014, 06:54 | Παρασκευάς Θυμάκης

  Συμφωνώ απόλυτα και στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΈΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 05:27 | Έλσα Π.Ε.71 (10 χρόνια αναπληρώτρια)

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 01:20 | K.X.

  στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 00:23 | Αναστασία Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 00:13 | Παπαδοπούλου Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:55 | Ιωάννα

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:50 | Νίκος Μ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:50 | Λια Α.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:45 | Ιωάννα Μ.

  Συμφωνω με τη θεση του ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:40 | Νικολέτα ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 5 Μαΐου 2014, 23:28 | Αλέξανδρος Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 23:05 | Κυριακή Δεμερτζή

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:47 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 5 Μαΐου 2014, 22:43 | Φωτεινή Σ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ