Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ Υπηρεσιακές μεταβολές

1). Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μετατίθενται, κατά προτεραιότητα στις δομές της ειδικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ11.01 που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ομοίως, οι ΠΕ11.01 τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2). Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μετατίθενται, κατά προτεραιότητα στις δομές της ειδικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα τυπικά προσόντα και ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της γενικής και τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής και ειδικής τεχνικής-επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Ειδικά για τα ΕΕΕΕΚ ως κλάδος της δευτεροβάθμιας συνυπολογίζεται και ο κλάδος ΠΕ71 του παρόντος νόμου.
3). Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται κατά σειρά: οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο2 και 3 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί στην παρ 1 εδαφ. β,γ,δ με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 21 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», εκτός του κλάδου ΠΕ11.01.

4). Οι κλάδοι ΠΕ60.50, ΠΕ70.50 και οι κλάδοι της Δευτεροβάθμιας με την προέκταση « .50» μπορούν να μετατίθενται, αποσπώνται, διορίζονται με διαγωνισμό ΑΣΕΠ και να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες είτε της Γενικής είτε της Ειδικής Εκπαίδευσης.

5). α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση, αποσπώνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71 και ΠΕ11.01
β. Στις απομένουσες θέσεις αποσπώνται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 ΠΕ70.50, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) των ειδικοτήτων, που προβλέπονται στην παραπάνω εκπαιδευτική βαθμίδα, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».

6) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όταν δεν καλύπτονται τα κενά με διορισμό ή μετάθεση αποσπώνται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11.01, αποσπώνται κατά προτεραιότητα, και έπονται οι έχοντες τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».

7) Οι αποσπώμενοι εκπ/κοί πρέπει να κατέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ του σχετικού άρθρου του παρόντος νόμου με διαφοροποίηση μόνο στην προϋπηρεσία.
Ειδικά για τις αποσπάσεις απαιτείται αποδεδειγμένη τριετής προϋπηρεσία στις δομές ΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ.

8) Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή braille (ΕΓΒ), μετατίθενται και αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. Δημιουργούνται δύο πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με 67% αναπηρία και άνω, σε μία μόνο αναπηρία και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εργασία (εκπαιδευτικό έργο), που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί τοποθετούνται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση και αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, μόνο σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα.

Όλες οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ, αντίστοιχα. Ομοίως μετατρέπονται οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ. Οι υπηρετούντες με οργανική θέση ΠΕ60.50 και ή ΠΕ70.50 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή σε ΕΕΕΕΚ, εξακολουθούν και υπηρετούν σε αυτές. Μετά την αποχώρησή τους από τηνυπηρεσία, οι οργανικές τους θέσεις μετατρέπονται σε ΠΕ61 και ΠΕ71 αντίστοιχα.

Στις παραπάνω θέσεις τοποθετούνται με μετάθεση ή με απόσπαση ή με πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ως ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70. 50 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του παρόντος νόμου.

Οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών της ΕΑΕ γίνονται από υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΕΑΕ και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην γενική Εκπαίδευση.

Οι τοποθετημένοι οργανικά εκπαιδευτικοί ΕΑΕ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετατίθενται ή αποσπώνται εφόσον έχει συμπληρώσει τριετή προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση.

Στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΑΕ, με πράξη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ), του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των σχολικών συμβούλων ΕΑΕ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΑΕ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναθέτει στους υπεράριθμους συμπλήρωση του ωραρίου τους σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, ή με στήριξη μαθητών σχολείων της γενικής εκπαίδευσης, όταν με αιτιολογημένη εισήγηση κριθεί ότι οι περιπτώσεις των μαθητών του σχολείου στα οποία υπηρετούν δεν δικαιολογούν την πλήρη απασχόλησή τους.