Άρθρο 09: Σχολικές μονάδες

1. Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται:

α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

α1) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι και το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και
α2) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους. Παράταση φοίτησης για ένα έτος μπορεί να γίνει με απόφαση της ΕΔΕΑΥ εφ’ όσον υπάρχει ή του Συλλόγου Διδασκόντων.

β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

β1) τα γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.
β2) τα λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους. Τα λύκεια ΕΑΕ, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

γ) Οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:

γ1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού και του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στα Ε.Ε.Γ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των Ε.Ε.Γ. χορηγείται απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου.

Στην Ε΄ «Τάξη Μαθητείας» εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ε.Ε.Γ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον η τελευταία έχει συσταθεί και λειτουργεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) του Ε.Ε.Γ. Η «Τάξη μαθητείας», έχει διάρκεια ένα (1) διδακτικό έτος και περιλαμβάνει τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α’ Ε.Ε.Λ., Μαθήματα Ειδικότητας και πρακτική με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Γ. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 2 με δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη του ΕΕΛ, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 της ίδιας ή άλλης ομάδας προσανατολισμού, καθώς και στη Β΄ τάξη των ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής, ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού, στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Στα Ε.Ε.Γ. εγγράφονται μαθητές που είναι κάτοχοι απολυτηρίου της Πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ. Για τα Ειδικά θέματα μαθητείας και υποτροφιών θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στη Γενική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Ο κανονισμός λειτουργίας των Γυμνασίων θα εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Γ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης.
Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν μαθητές, έως το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι απολυτηρίου πρωτοβάθμιας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης κατόπιν γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ.
Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να εγγράφονται για την απόκτηση Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα καθορίζεται με σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
Εάν πρόκειται να κατευθυνθεί σε ΕΕΓ, θα πρέπει να εγγράφεται στη Γ΄ τάξη.
Οι ανωτέρω μαθητές δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα ΓΕΛ, στα ΕΕΛ, στα Ειδικά Λύκεια και στις ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Α. της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης ως επαρκούς ή όχι.
Οι προθεσμίες μετεγγραφών για τις Α΄ και Β΄ τάξεις γίνονται κατ’ αντιστοιχία με το Γυμνάσιο, ενώ για την Γ΄ τάξη Ε.Ε.Γ. θα γίνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για τη Δ΄ τάξη οι μετεγγραφές εφόσον γίνονται στην ίδια ειδικότητα μπορούν να υλοποιούνται στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας γίνεται μετεγγραφή στη Γ΄ τάξη στο σχολείο υποδοχής σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Για εξαιρετικές περιπτώσεις η μετεγγραφή θα γίνεται μετά από εκτίμηση των σημαντικών λόγων από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του σχολείου υποδοχής.

Ως προς τις μετακινήσεις, μετεγγραφές μαθητών και αντιστοιχίσεις των τάξεων ΕΕΓ-Γυμνασίων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ισχύουν τα εξής:

Απόφοιτοι των ΕΕΓ εγγράφονται:
• Απόφοιτος Α΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
• Απόφοιτος Β΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
• Απόφοιτος Γ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης
• Απόφοιτος Δ΄ τάξης ΕΕΓ εγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΛ ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού, στην Α΄ τάξη του ΓΕΛ, καθώς και στην Α΄ τάξη ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Α. ανεξαρτήτως της Ομάδας Προσανατολισμού.
• Απόφοιτος της Ε΄ τάξης ΕΕΓ, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΛ στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, ή στη Β΄ τάξη ΣΕΚ και ΣΕΚ ΕΑ, στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού.
Απόφοιτοι Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης εγγράφονται:
• Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής Εκπαίδευσης, εγγράφεται στη Β΄ τάξη του ΕΕΓ.
• Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, εγγράφεται στην Γ΄ τάξη του ΕΕΓ.
• Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης εγγράφεται στην Α΄ τάξη ΕΕΛ και Α΄ τάξη ΓΕΛ, καθώς και στις ΣΕΚ και ΣΕΚ Ε.Α.
Μετεγγραφές μαθητών ΕΕΓ και Γυμνασίων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης:
• Από την Α΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
• Από τη Β ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στην Β΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
• Από τη Γ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
• Από τη Δ΄ τάξη ΕΕΓ ο μαθητής μετεγγράφεται στη Γ΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
• Από την Α΄ Γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στην Α΄ τάξη του ΕΕΓ.
• Από τη Β΄ γυμνασίου γενικής και ειδικής εκπαίδευσης ο μαθητής μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη ΕΕΓ .
• Από την Γ΄ τάξη γυμνασίου γενικού ή ειδικού, ο μαθητής δύναται να μετεγγραφεί στη Γ΄ τάξη του ΕΕΓ, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για κάθε μετακίνηση μαθητή προς την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και αντιστρόφως απαιτείται σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.
Για την μετεγγραφή και κατάταξη από Ε.Ε.Ε.ΕΚ. σε Ε.Ε.Γ. ή αντίστροφα, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το ΚΕΔΔΥ.

γ2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Στο άρθρο 28 του ν. 4186/2013 η περίπτωση 1β τροποποιείται ως εξής:
«β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.), στην Α΄ τάξη των οποίων εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου, Δ΄ τάξης, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στην Β΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 2 απόφοιτοι του Ε.Ε.Γ. Στα Ε.Ε.Λ. προσφέρονται δύο κύκλοι σπουδών οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:
α. Ο Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών και
β. Ο Μεταδευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας»

Στο Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών λειτουργούν οι Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις κατ’ αντιστοιχία με τις τάξεις των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. Ο αριθμός ημερομισθίων που πρέπει να έχει ο μαθητής ως προϋπόθεση εγγραφής δεν ισχύει για τα ΕΕΛ. Στους απόφοιτους της Δ΄ τάξης των ΕΕΛ χορηγείται:
α) Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ισότιμος με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, μετά τις
ενδοσχολικές εξετάσεις και
β) Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3 μετά από τις ενδοσχολικές εξετάσεις του ΕΕΛ.

Στο Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών η «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ε.Ε.Λ.
Η «Τάξη Μαθητείας», που εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ., έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Η τάξη μαθητείας θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4186/2013 αρθ. 7.
Την ευθύνη υλοποίησης της τάξης μαθητείας, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων Σ.Δ. του Ε.Ε.Λ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου.
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013.

Η λειτουργία των ΕΕΛ διέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και ως προς τα θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία του 5%. Θέματα που αφορούν προθεσμίες εγγραφών και μετεγγραφών εναρμονίζονται με τα εκάστοτε ισχύοντα στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
Ο κανονισμός λειτουργίας των εσπερινών ΕΠΑΛ εφαρμόζεται και στα Ε.Ε.Λ. και οποιαδήποτε απόκλιση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

Για τα ειδικά θέματα μαθητείας και υποτροφιών, ισχύουν τα προβλεπόμενα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ν. 4186/2013, άρθρα 14 και 15 αντίστοιχα.
Τα όρια απουσιών είναι τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των εσπερινών ΕΠΑΛ προσαυξημένα κατά 30%. Τυχόν επιπλέον από τις παραπάνω κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος στο Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού της φοίτησης.
Στα ΕΕΛ καθώς και στα Ειδικά Λύκεια και μόνο για τα τμήματα Ομάδων προσανατολισμού και τμήματα ειδικοτήτων, αυτά δύνανται να συστήνονται, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Διεύθυνσης, κατόπιν εισήγησης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
Τα ωρολόγια προγράμματα και το σύνολο των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών, θα διαφοροποιούνται με εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Στα ΕΕΓ δύνανται να ιδρύονται Λυκειακές τάξεις με εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εφ΄όσον υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα ΕΕΕΕΚ μετονομάζονται σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συντομογραφημένα: Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού ή του Δημοτικού κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και λειτουργούν με Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ΣΤ΄ « τάξη Μαθητείας».
Λειτουργεί προκαταρκτική τάξη, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών, στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται.
Στους απόφοιτους της Ε΄ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με δικαίωμα εγγραφής στην «τάξη μαθητείας» του ΕΕΕΕΚ κατόπιν εισήγησης της ΕΔΕΑΥ όπου έχει συσταθεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η βαθμολογία σε όλες τις τάξεις δίνεται ανά τρίμηνο σύμφωνα με τα ισχύοντα στα Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης.
Δικαίωμα πρώτης εγγραφής στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ., έχουν οι μαθητές έως το 18ο έτος της ηλικίας τους κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ. Πρώτη εγγραφή δύναται να γίνεται έως το 20ο έτος, εάν εντός της οικείας Διεύθυνσης δεν λειτουργεί αντίστοιχη δομή.
Στην «Τάξη Μαθητείας» η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον αυτή έχει συσταθεί και λειτουργεί και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η «Τάξη Μαθητείας», έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 τριμήνων και το πολύ ενός (1) διδακτικού έτους και περιλαμβάνει μαθήματα πρακτικής με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, ή σε φορέα, ή στο σχολείο ή στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. Το πρόγραμμα της «Τάξης Μαθητείας» μπορεί να συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Την ευθύνη υλοποίησης της «Τάξης Μαθητείας», καθώς και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν έχει ο Σ.Δ. του Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Για τα Ειδικά θέματα μαθητείας και υποτροφιών, ισχύει ότι και στη Γενική Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 με δυνατότητα συνέχισης σπουδών μόνον σε Σ.Ε.Κ. Ε.Α. ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφόσον η τελευταία έχει συσταθεί και λειτουργεί ή εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Στη φόρμα απολυτηρίου του ΕΕΕΕΚ, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1103/Β/23-8-2002, απαλείφεται η πρόταση «ο παρών τίτλος επέχει θέση πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ.1α του ν. 2009/1992».
Στους ήδη αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2 και αντικαθίσταται ο παλαιός απολυτήριος τίτλος με τον νέο.

2. Θέματα Λειτουργίας:

α) Οι ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργούν είτε με τάξεις Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’, είτε με βαθμίδες Α+Β(Κατώτερη), Γ+Δ(Μεσαία), Ε+ΣΤ(Ανώτερη), είτε με μεικτό σύστημα τάξεων και βαθμίδων. Σε κάθε βαθμίδα μπορούν να φοιτούν μαθητές ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής στα μητρώα ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Επίσης μπορούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Α’/θμιας εκπ/σης να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπ/σης όπου αυτό είναι δυνατόν, είτε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.), είτε ένα μεικτό σύστημα των δύο. Τα παραπάνω καθορίζονται σε πρακτικό του συλλόγου προσωπικού του σχολείου κατόπιν εισήγησης του δ/ντή και έγκρισης από τον αρμόδιο σχ. Σύμβουλο Ε.Α.Ε.

β) Η διάρκεια των διδακτικών ωρών στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι 40 λεπτά, τα δε διαλείμματα δύνανται να είναι ανά δίωρο δηλ. τρία, διάρκειας 15 λεπτών έκαστο. Κατά την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος οι εργαστηριακές ώρες δύνανται στην ειδική επαγγελματική εκπαίδευση να είναι δίωρες χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα μεταξύ τους. Τυχόν διαφοροποιήσεις γίνονται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) και σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε.

γ) Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης της διδασκόμενης ύλης, σε κάθε μάθημα, σε όλες τις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα. Ο τρόπος προσέγγισης της διδασκόμενης ύλης, είναι ανάλογος με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και αναμορφώνεται με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

δ) Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα και εργαστήριο στην Α’/θμια και Β’/θμια εκπ/ση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 4 μαθητές και μεγαλύτερος από 8 μαθητές. Μέσα στο εύρος αυτό ο σύλλογος προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. διαμορφώνει τα τμήματα. Εάν σε μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα είναι μεγαλύτερος από 8 λόγω ελλείψεως χώρου τότε υπάρχει η δυνατότητα μέσα στο ίδιο τμήμα να βρίσκονται δύο εκπ/κοί. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του δ/ντή του σχολείου και του σχ. Συμβούλου Ε.Α.Ε. ο δ/ντής εκπ/σης μπορεί να εγκρίνει τη σύσταση υποομάδας του τμήματος με όχι λιγότερους από 2 μαθητές και η οποία υπάγεται σε τμήμα τουλάχιστον 6 μαθητών. Επίσης δεν μπορεί να εντάσσονται περισσότεροι από τρεις μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στο ίδιο τμήμα σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

3. Η 3η παράγραφος του άρθρου 28 περίπτωση 1γ του ν. 4186/2013 τροποποιείται ως εξής: «Από το σχολικό έτος 2014-15 όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α΄ βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας, ή (Ειδικά ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής) μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.). Στις μέχρι τώρα χαρακτηρισμένες ΣΜΕΑΕ Επαγγελματικής εκπαίδευσης, (ΕΕΕΕΚ, ΕΕΓ και ΕΕΛ) θα λειτουργούν τμήματα αμιγώς με μαθητές της ειδικής κατηγορίας που μέχρι τώρα χαρακτήριζε τις σχολικές αυτές μονάδες, αλλά με δυνατότητα εγγραφής και μαθητών με άλλες αναπηρίες και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ. Οι ιδρυμένες ΕΠΑΣ σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 καταργούνται.
Στο ΕΕΕΕΚ «Μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες» που ιδρύθηκε και λειτουργεί με έδρα το Αιγάλεω μπορούν να εγγράφονται ή να μετεγγράφονται και μαθητές χωρίς τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ύστερα από εισήγηση του Γ΄ ΚΕΔΔΥ Αθηνών και σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων οι οποίες εγκρίνουν μεταξύ άλλων ότι η ένταξή τους στο σχολείο δεν ενέχει κινδύνους για τον μαθητικό πληθυσμό του συγκεκριμένου ΕΕΕΕΚ. Το ίδιο θα ισχύει και για όποιο ΕΕΕΕΚ ιδρυθεί στο μέλλον, ύστερα από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ της οικείας Διεύθυνσης.
Του εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και των Διευθυντών όλων των ανωτέρω σχολικών μονάδων που υπηρετούν οργανικά, μεταφέρονται οι οργανικές θέσεις και στις νέες σχολικές μονάδες. Οι μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.
4. Προβλέπονται οι μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές μαθητών στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει τον απαραίτητο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε ίδια αναλογία, ώστε να διασφαλίζεται η μετακίνηση και διαμονή των μαθητών.
5. Στο άρθρο 28 του ν. 4186/2013 πριν την πρώτη πρόταση προστίθενται το εξής:
«Οι αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διακρίνονται στους παρακάτω τρείς (3) τύπους σχολείων:
1) τα Γυμνάσια-Λύκεια Ε.Α.Ε. κατ’ αντιστοιχία με τα Γυμνάσια – Λύκεια της γενικής εκπαίδευσης
2) τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (Ε.Ε.Γ.) και τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.Ε.Λ.) κατ’ αντιστοιχία με τα σχολεία της μη ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
3) τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
Κάθε άλλη διάταξη καταργείται.»
6. Προκειμένου για μετεγγραφές από Ε.Ε.Γ. σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ή αντίστροφα αρμόδιο είναι το ΚΕΔΔΥ της σχολικής μονάδας υποδοχής, εκδίδει δε γνωμάτευση ως προς τη δομή και εισήγηση για την κατάταξη των μετεγγραφόμενων στις κατάλληλες τάξεις. Ο Σ.Δ. του σχολείου υποδοχής ύστερα από εύλογο χρονικό διάστημα αποφασίζει για την τάξη στην οποία κατατάσσονται τελικά οι μαθητές.
7. Ο Σ.Δ. κάθε σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μπορεί τεκμηριωμένα να αποφασίζει για την παραπομπή μαθητών για αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση στο οικείο ΚΕΔΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ και για το λόγο αυτό κοινοποιεί την απόφασή του τόσο στο ΚΕΔΔΥ όσο και στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών οι οποίοι υποχρεούνται εντός δεκαημέρου από τη λήψη της, να μεταβούν στο ΚΕΔΔΥ ώστε να καταθέσουν τη σχετική αίτηση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί ο Σ.Δ. κάθε σχολικής μονάδας να ζητήσει την υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ όπου δεν έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ, κοινοποιώντας την απόφασή του αυτή στους γονείς/κηδεμόνες που η παραπάνω απόφαση αφορά.
8. Τα Ειδικά Γυμνάσια (εκτός κωφών, βαρήκοων και κινητικά αναπήρων) δύνανται να μετατρέπονται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΚΕΔΔΥ, του Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ) και οι φοιτούντες μαθητές σε αυτά εγγράφονται στις αντίστοιχες τάξεις των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

9. Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν και τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Στα σχολεία ΕΑΕ εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των γυμνασίων και λυκείων ΕΑΕ μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

10. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

11. Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος διευθυντής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

12. Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την προϋπόθεση ίδρυσής τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η κατάργησή της. Στη θέση της ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

13. Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η αγορά ή η μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΣΜΕΑΕ που διέθεταν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία από αγορά, δωρεά, αποκλειστική παραχώρηση και μεταβιβάστηκαν στην αρμοδιότητα των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στις ΣΜΕΑΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΑΕ γίνεται από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

14. Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΑΕ είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

15. Σε όλες τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα όρια καθορίζονται με απόφαση του αντίστοιχου Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εντός των ορίων της Δ/νσης ή με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης εφ’ όσον εγγράφουν μαθητές εκτός των ορίων της Δ/νσης.
16. Μπορούν να εκπονούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε συστεγαζόμενα ή όμορα σχολεία γενικής εκπαίδευσης κατόπιν πράξης των δ/ντών των δύο σχολείων οι οποίες αποστέλλονται στον σχ. Σύμβουλο Ε.Α.Ε. για έγκριση.

17. Οι δ/ντες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των 6/θέσιων και πάνω σχολικών μονάδων έχουν διδακτικό ωράριο ανάλογο των 12/θέσιων σχολείων της γενικής εκπ/σης δηλαδή 8 ώρες, το οποίο μπορεί να καλύπτεται σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητή ή μικροομάδων. Οι δ/ντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των οποίων το σχολείο αποτελεί και κέντρο στήριξης ενός Σ.Δ.Ε.Υ. ο χρόνος απασχόλησης τους στο δίκτυο, λογίζεται χρόνος διδακτικών καθηκόντων.

18. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΑΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:39 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:13 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 13:05 | ΜΓ

  Στηρίζω τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΠαΜακ

 • 6 Μαΐου 2014, 12:54 | Παναγιώτα Λεωτσάκου

  To ICEVI είναι μια Διεθνής Οργάνωση αναγνωρισμένη από την επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που απαρτίζεται από άτομα και Οργανώσεις ανά τον κόσμο που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στην κατάλληλη εκπαίδευση και αποκατάσταση των ατόμων με προβλήματα όρασης, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Το ICEVI είναι ιδρυτικό μέλος της Επιτροπής για τα Παιδιά με αναπηρία της UNICEF και συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Διεθνή Οργάνωση για την Πρόληψη της Τυφλότητας (I.A.P.B.) από το 1952 έως και σήμερα.

  Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου ΔΕΝ εναρμονίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ιδιαίτερα με το άρθρο 24 το οποίο είναι και το κατεξοχήν άρθρο για την Εκπαίδευση, την οποία η χώρα μας έχει επικυρώσει με το Νόμο 4074/2012 όπως και άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
  Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Β στο άρθρο 9 στην ενότητα 3 Θέματα Λειτουργίας: Καταργείται η ταυτότητα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών Πολυαναπήρων το οποίο ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 με την υποστήριξη της Σχολής Τυφλών Βοστόνης, με στόχο την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των τυφλών παιδιών με πρόσθετες αναπηρίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο η εκπαίδευση του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γίνεται σε εκπαιδευτικά πλαίσια που υποστηρίζουν ΜΟΝΟ παιδιά με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες. Η φοίτηση και άλλων μαθητών χωρίς αυτές τις ιδιαιτερότητες δημιουργούν σύγχυση στους τυφλούς πολυανάπηρους μαθητές, δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών από τη στιγμή που θα φοιτούν μαθητές χωρίς προβλήματα όρασης και ταυτόχρονα δεν γίνεται η εξειδικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Ο πληθυσμός των τυφλών πολυαναπήρων παιδιών δυστυχώς αυξάνεται ιδιαίτερα λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της ιατρικής. Τα συγκεκριμένα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηρίζονται ως M.D.V.I Multi Disable Visually Impaired Schools όπως και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών Πολυαναπήρων. Ο στόχος αυτών των σχολείων είναι η εξειδικευμένη παιδαγωγική προσέγγιση σε θέματα τυφλοκώφωσης και τύφλωσης με πολυαναπηρία. Η στελέχωση του με επιστήμονες υψηλών προσόντων είναι επιβεβλημένη και για αυτό το λόγω υποστηρίζεται και από την Σχολή Τυφλών της Βοστόνης το PERKINS International.

  Επίσης, στο άρθρο 22 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, στις προσλήψεις αναπληρωτών για διάφορες εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Αγωγής αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με οπτική αναπηρία. Η διάταξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με το Σύνταγμα της Ελλάδας και καταστρατηγεί την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από το Νόμο 3304/2005. Τα παιδιά με προβλήματα όρασης σε ολόκληρο τον κόσμο εκπαιδεύονται και σπουδάζουν όπως όλα τα παιδιά με στόχο την ισότιμη συμμετοχή στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή της χώρας τους. Δεν αποκλείονται από θέσεις εργασίας αλλά προωθούνται.

  Κύριε Υπουργέ,

  Το ICEVI-Europe ως Διεθνής Οργάνωση για την Εκπαίδευση και την Αποκατάσταση Ατόμων με προβλήματα όρασης σας ζητάει την μελέτη και εφαρμογή στον πολιτικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου της Διεθνής Σύμβασης για τα άτομα με αναπηρία καθώς και την διατήρηση της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυφλών Πολυαναπήρων ως Εξειδικευμένης Ειδικής Εκπαιδευτικής Δομής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 • 1.Η διάταξη με την οποία καθορίζεται το 23ο έτος ως ηλικιακό όριο εγγραφής στα Ειδικά
  Επαγγελματικά Λύκεια δεν έχει καμία λογική ούτε ενισχύει τον ενταξιακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Δεδομένου ότι από το χώρο της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης απουσιάζουν τα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» θα πρέπει:
  α) να αρθεί το ηλικιακό όριο που τίθεται στην παρ. 1 περ. β για την εγγραφή στα λύκεια ΕΑΕ
  β) ή να δημιουργηθούν «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» και στη Β/Βάθμια Εκπαίδευση ατόμων
  με αναπηρία.

  2. Να καταργηθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Με αυτή τη ρύθμιση διευρύνονται ο κατάλογος των αναπηριών που μπορούν να ενταχθούν σε ΕΕΕΕΚ εξειδικευμένα σε κατηγορίες αναπηρίας όπως η τύφλωση ή κώφωση. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με τις πρακτικές που υιοθετούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διάταξη αυτή στηρίζεται σε ποσοτικά δεδομένα παραγνωρίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διαδιακασίας.

 • Άρθρο 9. Θεωρούμε ότι το άρθρο 9 σε γενικές γραμμές κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θεωρούμε προβληματική την πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου η οποία αφορά τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Συγκεκριμένα, ενώ στον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν, στα Ειδικά σχολεία, τα τμήματα να έχουν ως ανώτατο όριο τους 5 μαθητές (το οποίο μπορούσε ανάλογα με τις περιστάσεις να κατέβει στους 3), στον προς ψήφιση νόμο προβλέπεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να κυμαίνεται από 4 έως 8.
  Η ρύθμιση αυτή θα προκαλέσει δυσλειτουργίες και αναμφίβολα θα μειώσει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης καθώς αναπόφευκτα οδηγεί σε μία σχολική τάξη άτομα με διαφορετικά είδη αναπηριών (π.χ. αυτιστικά παιδιά, παιδιά με νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση κλπ), καθιστώντας έτσι αδύνατη την επιζητούμενη από το νόμο εξατομικευμένη διδακτική παρέμβαση. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει σε ισχύ η πρόβλεψη όλων των προηγουμένων νόμων που αναφέρονται στην ειδική αγωγή στους οποίους το ανώτατο όριο τμήματος ήταν οι 5 μαθητές.

  Άρθρο 9§2.α.
  Σε αυτό το σημείο προτείνεται η εφαρμογή του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) για την εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α.. Η δική μας πρόταση αφορά την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής (Α.Π.Ε.Α.) για διαφορετικές κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες, όπως με νοητική αναπηρία, προβλήματα όρασης, κωφών/βαρήκοων, με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και με κινητικά προβλήματα. Η ανάπτυξη των ΑΠΕΑ εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002-2004) του Υπουργείου Παιδείας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και βασίστηκε στη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημιακών με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Σε αντίθεση με το Π.Α.Π.Ε.Α. το οποίο προσδιορίζει γενικούς άξονες και στρατηγικές εκπαίδευσης για όλα τα άτομα με ε.ε.α., το θεωρητικό μοντέλο διαμόρφωσης αυτών των αναλυτικών προγραμμάτων ακολουθεί τη διεθνή τάση για την εφαρμογή του κατηγορικού μοντέλου στην ΕΑΕ. Υιοθετώντας την κατηγορική οπτική, αναπτύχθηκαν νέα αναλυτικά προγράμματα με προσαρμογές των Αναλυτικών Προγραμμάτων της Γενικής Αγωγής (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ) ως προς την στοχοθεσία και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς για κάθε κατηγορία παιδιών με εεα.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:55 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:53 | Στ. Ολ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:51 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:37 | ΕΦΗ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:21 | Ναντια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:09 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο αρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:08 | Ελένη Καϊτατζή

  Στηρίζω τις θέσεις και προτάσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:07 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:24 | Μαρία Mόσχου

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:24 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:21 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ!!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:07 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:49 | Έλσα Π.Ε.71 (10 χρόνια αναπληρώτρια)

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:41 | Αγγελούσης Κώστας

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 08:40 | Galini S.

  Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:18 | Ντάσιου Μαρία

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:10 | Άκογλου Καλλιόπη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:37 | Ελένη Μανωλοπούλου

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:31 | Ioanna

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 07:07 | Antonis

  «Στηρίζω τις θέσεις των
  ΣΑΤΕΑ»

 • 6 Μαΐου 2014, 06:56 | Μέλη ΔΕΠ, ΕΚΠ, ΠΑΜΑΚ

  Τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 3 του Ν. 3699/2008: Συνιστάται κλάδος ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων) που βρίσκονται εντός ή εκτός του πλαισίου των ΣΜΕΑΕ, ο οποίος προστίθεται στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 1566/1985». Επιπλέον κατά το άρθρο 8§1δδ «…στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να διδάσκουν και εκπαιδευτικοί ενηλίκων Π.Ε. 72 με απόσπαση ή οργανική θέση που συστήνεται για το σκοπό αυτόν»
  2. Το άρθρο 20§3δ του ιδίου Νόμου: «οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή από οποιονδήποτε άλλον επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων»
  3. Το πρόγραμμα σπουδών και το επιστημονικό προφίλ του ΠΕ 72 (http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=getit&lid=2212 )
  4. Τα 8 έγγραφα/υπομνήματα, τα οποία έχει αποστείλει από το 2011 έως σήμερα ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, τον Υπουργό και τους Υφυπουργούς Παιδείας, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, και με τα οποία τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των Αποφοίτων της Κατεύθυνσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΠΕ72) για τη διδασκαλία μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ
  5. Την Πρόταση για το Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αυτή τέθηκε σε διαβούλευση την 17 Απριλίου 2014 (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1963) και ειδικά το άρθρο 9§3γ (ΕΕΕΕΚ)
  6. Τα πρακτικά της Βουλής για το Νομοσχέδιο Ειδικής Αγωγής της 29ης Απριλίου 2014 (ECAP0427.XT1 σελ.11) όπου αναφέρεται ότι: «Επίσης, καταργούμε από την ειδική αγωγή τους κλάδους ΠΕ72 και …, διότι ποτέ δεν εργάστηκαν σε αυτή και δεν έχουν λόγο να βρίσκονται σε αυτή»

  εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια και την αντίρρησή μας ως προς την σαφώς σχεδιαζόμενη αλλά ατεκμηρίωτη κατάργηση του Κλάδου ΠΕ72 από την Ειδική Αγωγή και πιο συγκεκριμένα ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  i. Τα μέλη του Κλάδου ΠΕ72 είναι κατεξοχήν αρμόδια να εργαστούν στα ΕΕΕΕΚ, καθώς (α) αυτό όρισε ο Ν. 3699/2008 (ό.π. 1, 2), (β) είναι κατεξοχήν καταρτισμένα με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ (ό.π. 4)
  ii. Το γεγονός ότι ουδόλως ελήφθησαν υπόψη τα επανειλημμένα, απόλυτα τεκμηριωμένα, υπομνήματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής προς το Υπουργείο Παιδείας (ό.π. 4) σχετικά με την καταλληλότητα των αποφοίτων της Κατεύθυνσης ΣΕ (ΠΕ72) για την εργασία τους στα ΕΕΕΕΚ
  iii. Το γεγονός ότι με βάση την Πρόταση για το Σχέδιο Νόμου για την ΕΑΕ (ό.π. 5) καταργούνται τα εργαστηριακά μαθήματα Αυτόνομη Διαβίωση και Προ-επαγγελματικές Δεξιότητες

  Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη τα παραπάνω σημεία, ώστε να μην προβείτε στην αστήρικτη κατάργηση τού πολύ σημαντικού για την ειδική αγωγή (ΕΕΕΕΚ) Κλάδου ΠΕ72 και στην από αυτήν απορρέουσα κατάργηση των εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΕΕΕΚ Αυτόνομη Διαβίωση και Προ-επαγγελματικές Δεξιότητες, τα οποία μπορούν τεκμηριωμένα, να υποστηρίξουν/διδάξουν τα μέλη του Κλάδου ΠΕ72.

  Τα μέλη ΔΕΠ:
  Βασίλειος Δαγδιλέλης, Καθηγητής
  Μαρία Πλατσίδου, Αν. Καθηγήτρια
  Βασιλική Καραβάκου, Αν. Καθηγήτρια
  Αθηνά Σιπητάνου, Αν. Καθηγήτρια
  Ευθύμιος Βαλκάνος, Επίκ. Καθηγητής
  Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Επίκ. Καθηγήτρια

 • 6 Μαΐου 2014, 06:54 | Παρασκευάς Θυμάκης

  Συμφωνώ απόλυτα και στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΈΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 06:41 | Τάτια

  Συμφωνώ με τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 01:26 | Χατζούλης Νικόλαος

  Συμφωνώ με τις Θέσεις και Προτάσεις των ΣΑΤΕΑ για το άρθρο 9.
  http://www.opengov.gr/ypepth/?c=17733

 • 6 Μαΐου 2014, 01:21 | K.X.

  στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 00:31 | Όλγα Ημέλλου

  • § 1 Τα Τμήματα Ένταξης είναι ή δεν είναι σχολικές μονάδες ΕΑΕ; Αν είναι, θα πρέπει να προσδιοριστούν ως τέτοια, ενώ εάν δεν είναι, τότε τι είναι, πώς ορίζονται και ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας τους;

 • 6 Μαΐου 2014, 00:24 | Αναστασία Κ.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 00:14 | Παπαδοπούλου Π.

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 00:11 | ΑΘΗΝΑ ΠΛΙΤΣΗ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.