Άρθρο 04: Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

1. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.
Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας όσοι διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή.
Άτομα τα οποία διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή χωρίς όριο ηλικίας, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.
2. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με ειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή.
Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να καλείται για συνδρομή και οποιοσδήποτε κλάδος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ και μερικής διάθεσης με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή. Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας όσοι διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή. Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.
3. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο έχουν μόνιμη ισχύ ακόμη και αυτές που ήδη έληξαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ’εξαίρεση οι γνωματεύσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη για κατ’οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.

Τα ΚΕΔΔΥ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) Την ανίχνευση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τις διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών.
β) Την εισήγηση για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και με το ΕΕΠ, καθώς και την εφαρμογή άλλων επιστημονικών, κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία, στην έδρα του ΚΕΔΔΥ ή στο σπίτι.
γ) Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, ισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Με μόνη την εισήγηση σχολικού συμβούλου ΕΑΕ και μέχρι την έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από το οικείο ΚΕΔΔΥ, οι μαθητές μπορούν να φοιτούν στα τμήματα ένταξης. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ κοινοποιούνται υποχρεωτικά με εμπιστευτική αλληλογραφία στο σχολείο του μαθητή στο οποίο αφορούν ενώ οι οριστικές γνωματεύσεις των δευτεροβάθμιων ΕΔΕΑ, κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή.
δ) Την παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση και τη διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης για τους γονείς και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, σε συνεχή βάση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων που οργανώνονται με ευθύνη του οικείου ΚΕΔΔΥ.
ε) Τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο ή στο σπίτι, την παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης.
στ) Την γνωμάτευση για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή μεγαλύτερου χρόνου, η χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή) ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η γνωμάτευση θα πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις.
ζ) Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη ομάδων προσαναλοτισμού τομέων και ειδικοτήτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.
η) Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανά τρίμηνο υποβάλουν έκθεση λειτουργίας στις περιφερειακές δ/νσεις όπου ελέγχονται από την Ε.Δ.Ε.Α. οι γνωματεύσεις ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης , σύμφωνα και με το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του. Εν συνεχεία ο περιφερειακός δ/ντής με τις δικές του παρατηρήσεις αποστέλλει τις εκθέσεις στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τελική αποτίμηση του έργου τους.
θ) Τη σύνταξη προτάσεων για τις ενδεχόμενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ σε σχέση με την προσβασιμότητα.
ι) Τη σύνταξη εξατομικευμένων προτάσεων – εκθέσεων για όλους τους μαθητές αρμοδιότητας του ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.
ια) Την πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.
Ιβ) Με κοινές Υ.Α. των συναρμοδίων υπουργών θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του ICF στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

4. α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α’ συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ καθώς και στις ΣΜΕΑΕ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν.3699/2008 που υπηρετεί σε ΤΕ ή αντίστοιχων κλάδων ΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3699/2008,
γγ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και
δδ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που αξιολογείται. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ ή στο ΚΕΔΔΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της.
ε) Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία αποτελείται από τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου. Πρόεδρος ορίζεται ο δ/ντής της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου για όλα τα θέματα. Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι η εισήγηση για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του σχολείου και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με φορείς , υπηρεσίες , αρχές για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές και τη λειτουργία του σχολείου. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. επίσης είναι η παράταση της φοίτησης των μαθητών των σχολείων της Α’/θμιας εκπ/σης για ένα ακόμα έτος και όπου δεν έχει συγκροτηθεί με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Τα ανωτέρω μπορούν να αναθεωρούνται εφ’ όσον υπάρχει ανάγκη. Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους μόνο με μόνιμο προσωπικό.
Κατά την πρώτη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2013-2014 του θεσμού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (τ. Α΄ 24) μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ ακόμα και αν απουσιάζει ένα μέλος τους, λόγω εξάντλησης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.

5. Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμα και όταν δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Για τους μαθητές για τους οποίους υπάρχει ανάγκη εφαρμογής Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) με βάση την εισήγηση του ΙΠΔ, το πρόγραμμα αυτό εκπονείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

 • 6 Μαΐου 2014, 13:36 | Αφροδίτη Τζιώτη

  Στηριζω τις θεσεις του Σατεα

 • 6 Μαΐου 2014, 13:11 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 4§1. Η σύνθεση των διεπιστημονικών ομάδων των ΚΕΔΔΥ είναι προσανατολισμένη προς τις ηλικίες από προσχολική έως εφηβική (π.χ. όπως αναφέρεται σε παραπάνω άρθρο σε σχέση με το προσωπικό των ΚΕΔΔΥ («..παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με ειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία.»). Οι ενήλικες είναι μια σαφώς διαφορετική ομάδα, η οποία δεν εμπίπτει στο παραπάνω πλαίσιο. Εξάλλου, τα διαθέσιμα στα ΚΕΔΔΥ διαγνωστικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου και του WISC, αφορούν κυρίως στις ηλικίες αυτές. Για να αξιολογηθούν (αρχική αξιολόγηση ή/και επαναξιολόγηση) μαθητές μετά τα 18, ζητείται η συνδρομή υπηρεσιών ενηλίκων, που ωστόσο είναι εξαιρετικά λίγες και σχεδόν ποτέ δεν ανταποκρίνονται για λόγους αδυναμίας και όχι μη διάθεσης. Τα προβλήματα υπήρχαν και στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (αξιολόγηση μέχρι τα 22). Όμως με την πρόταση αυτή («… στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας όσοι διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή») τα προβλήματα διευρύνονται πάρα πολύ, αφού η ιδιότητα του μαθητή δίδεται σε όσους φοιτούν σε κάποιο σχολικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από ηλικία. Έτσι, οι εγγεγραμμένοι στα εσπερινά σχολεία, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κ.ά. οι οποίοι είναι εξ ορισμού ενήλικες, θα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ. Συνεπώς, είναι κρίσιμης σημασίας α) η στελέχωση των ΚΕΔΔΥ με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό ώστε ως φορέας να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες και των ενηλίκων προσώπων που θα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και β) ο εμπλουτισμός των διαθέσιμων μέσων αξιολόγησης και υποστήριξης.

  Άρθρο 4§2. Δεν διασαφηνίζεται επακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος των ειδικών που θα συνδράμουν στην διαδικασία αξιολόγησης κι αν τα πρόσωπα (ΕΕΠ ή/και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ) που θα κληθούν να συνδράμουν θα έχουν άμεση σχέση με τον μαθητή. Σύμφωνα με την σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση ενός μαθητή είναι η συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας με τους γονείς / την οικογένεια του μαθητή όπως και τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς του μαθητή ή και άλλο προσωπικό του σχολείου. Ιδιαιτέρως, τόσο οι γονείς/οικογένεια όσο και ο εκπαιδευτικός του μαθητή αποτελούν βασική και ουσιαστική πηγή πληροφόρησης για τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του, τις προτιμήσεις του, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα στη διαδικασία της διάγνωσης, της αξιολόγησης γενικότερα, αλλά και της οργάνωσης των προτάσεων που περιλαμβάνει ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ.

  Άρθρο 4§3. Δεν ορίζεται με σαφήνεια ποιος είναι αρμόδιος να γνωματεύει για παράλληλη στήριξη/διδασκαλία; Μόνο τα ΚΕΔΔΥ ή και τα ΙΠΔ;
  Άρθρο 4§3α. Συνεπώς, με βάση την αναφορά που γίνεται παραπάνω «…Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Επίσης στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ υπάγονται χωρίς όριο ηλικίας όσοι διατηρούν την ιδιότητα του μαθητή…» είναι σημαντικό να προσδιοριστούν επακριβώς ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ σε σχέση με ενηλίκους με αναπηρία και εεα.
  Άρθρο 4§3β. Λαμβάνοντας υπόψη και την παράγραφο (ι) του ίδιου άρθρου οι ενέργειες αυτές α) σαφώς απαιτούν συνεργασία μεταξύ φορέων, υπηρεσιών, οικογένειας, σχολείου, κοινότητας αλλά και του ίδιου του μαθητή, β) θα ήταν σημαντικό να γίνεται αναφορά και να προσδιορίζεται και η εισήγηση και ανάπτυξη Εξατομικευμένου Σχεδίου Μετάβασης (ΕΣΜ) του μαθητή στην ενήλικη ζωή και στην εργασία γ) η κατάρτιση σχετικών με την υποστήριξη προγραμμάτων είναι σημαντικό να επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και δ) στην υποστήριξη του μαθητή είναι σημαντικό να περιλαμβάνεται πλέον και η σταδιακή προετοιμασία του για την μετάβαση στην ενήλικη ζωή και την εργασία. Στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική αναφέρεται η ανάπτυξη ομάδων αρμόδιων για την μετάβαση (δίκτυο συνεργασίας υπηρεσιών, φορέων, οικογένειας, σχολείου, μαθητή) όπως και η προετοιμασία του μαθητή για την συμμετοχή του στις ομάδες αυτές (Neubert & Leconte, 2013).
  Άρθρο 4§3γ, δ. Εκτός της συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης θα ήταν αναγκαία η ανά τακτά διαστήματα συνάντηση και συνεργασία μεταξύ των φορέων, προσώπων, υπηρεσιών που προαναφέρονται, δεδομένου του δυναμικού χαρακτήρα των διαδικασιών που συνδέονται με την αξιολόγηση και την εκπαίδευση και υποστήριξη του μαθητή.
  Ακόμη, δεν επιτρέπεται στον γονέα να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα του παιδιού του, όπως αυτά απορρέουν από τη γονική μέριμνα και κηδεμονία. Τα ΚΕΔΔΥ οφείλουν να συνεργάζονται με τους γονείς. Επίσης δεν παρέχεται στην οικογένεια συμβουλευτική και υποστήριξη.
  Άρθρο 4§3.ια. Έγκαιρης παρέμβασης αντί του παλαιότερου όρου «πρώιμη παρέμβαση».
  Γενικά σε σχέση με όλα τα παραπάνω (αρμοδιότητες): Χρειάζεται επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία των ΚΕΔΔΥ, για να μπορούν να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς και πολύ απαιτητικούς αυτούς ρόλους. Θα ήταν ζωτικής σημασίας η περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, πέραν του προαναφερθέντος ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ανταποκριθούν σε επιστημονικές και διοικητικές αρμοδιότητες, όπως και η περιοδική και τουλάχιστον ετήσια επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα αρμοδιότητάς του.
  Άρθρο 4§3(ιβ). To International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF, δεν είναι κατάλληλο εργαλείο για ψυχο-εκπαιδευτική υπηρεσία, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της δεν έχουν προηγούμενη γνώση και εμπειρία στη χρήση του εργαλείου αυτού. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα ανιχνευτικά και ψυχομετρικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τις επιστημονικές ομάδες των πανεπιστημίων τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως τα ΙΠΔ κέντρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό. Τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΔΔΥ, πρέπει να είναι προσανατολισμένα στην υποστήριξη, σε αξιολογήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
  Το ICF λειτουργεί συμπληρωματικά με το ICD (http://www.who.int/classifications/icf/en/) ενώ δεν αναφέρεται το DSM το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και στην Ελλάδα για διαγνωστικούς σκοπούς. Συνεπώς, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αναγνωρισμένων εργαλείων θα ήταν σημαντικό να μην υιοθετείται μια μονοδιάστατη προσέγγιση στην αξιολόγηση και διάγνωση, είτε σε σχέση με τα εργαλεία αξιολόγησης, είτε σε σχέση με τον τρόπο αξιολόγησης π.χ. κλινική αξιολόγηση, δυναμική αξιολόγηση, εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης κλπ.
  Άρθρο 4§4. Γενική παρατήρηση: δεν αναγράφεται πως σχετίζονται οι ΕΔΕΑΥ με το οικείο ΚΕΔΔΥ. Ενώ στις ΕΔΕΑΥ αναφέρει ότι είναι πρωτοβάθμια όργανα, δεν γίνεται αντίστοιχη αναφορά στα ΚΕΔΔΥ, ως δευτεροβάθμιων (ή κάτι άλλο) οργάνων. Έτσι, δεν είναι καθαρά τα όρια των 2 αυτών δομών και τα σημεία επικάλυψής τους.
  Άρθρο 4§5. Πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή εκπαιδευτικού ΕΑΕ στα ΙΠΔ, όπου εκτός της συμβολής του στη διαγνωστική διαδικασία, θα είναι ο συνδετικός κρίκος του ΙΠΔ με το αντίστοιχο ΚΕΔΔΥ, αφού τόσο η κατάταξη σε σχολική δομή όσο και ο σχεδιασμός πρότασης παρέμβασης είναι αρμοδιότητα του ΚΕΔΔΥ.
  Θα ήταν πολύ σημαντικό: Α) να υπάρχει άμεση σχέση και συνεχής συνεργασία (σε τακτά χρονικά διαστήματα) μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας που αξιολογεί τον μαθητή ή τον επαναξιολογεί και της οικογένειάς του όπως και του σχολείου στο οποίο φοιτά. Η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμης σημασίας τόσο κατά την αρχική αξιολόγηση/διάγνωση, όσο και στην πορεία παρακολούθησης του μαθητή, (π.χ. επαναξιολόγηση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκτίμηση και επανεκτίμηση της προόδου του μαθητή με βάση το ΕΕΠ, καθορισμός ή επανακαθορισμός της παρεχόμενης υποστήριξης στον μαθητή), και Β) όλοι οι φορείς, υπηρεσίες, τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην αξιολόγηση, στην υποστήριξη και στην παρακολούθηση της προόδου και της πορείας γενικότερα ενός μαθητή θα πρέπει να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να έχουν σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και ρόλο, να λειτουργούν ως δίκτυο κι όχι αποσπασματικά καθώς το τελευταίο δεν θα ήταν προς όφελος του μαθητή.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:45 | Νάντια

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • Άρθρο 4: Διαγνωστικοί αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

  1. Επαναλαμβάνεται ο νόμος 3699/2008, αφού τα ΚΕΔΔΥ, συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται στο εν’ λόγω νομοσχέδιο από διευρυμένη παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, η οποία καθίσταται κενή περιεχόμενου εάν δεν προβλεφθεί στελέχωσή τους με επαρκές ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο σε κατηγορίες αναπηρίας. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η λήψη στοχευμένων και όχι αποσπασματικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία αναπηρίας.
  2. Στη Γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ που καθορίζεται στην περ. στ. απαιτείται ο καθορισμός της παροχής «ζωντανής βοήθειας», όπως προτείνεται στις παρατηρήσεις του άρθρου 1 (βλ. ανωτέρω).
  3. Ερωτηματικά τίθενται για την παρ. 1β της παρ. 3 με την οποία προβλέπεται η έκδοση ΥΑ συναρμοδίων υπουργείων για τον καθορισμό χρήσης του ICF. Χρήση του ΙCF από ποιους και γιατί; Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάγκη αποιατρικοποίησης του συστήματος εκπαίδευσης. Εύλογα τίθεται το ερώτημα, σε τι αποσκοπεί η πρόβλεψη χρήσης του ICF στην εκπαιδευτική διαδικασία από εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν το ανωτέρω σύστημα;
  4. Η παράγραφος 5 κρίνεται ως απαράδεκτη, αφού παρέχει τη δυνατότητα στα ΙΠΔ άλλων υπουργείων να συνιστούν διαγνωστικό αξιολογικό φορέα και να εκδίδουν γνωματεύσεις, που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. Τέτοιου είδους διατάξεις εντείνουν τον κίνδυνο περαιτέρω ιατρικοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  5 Να συμπεριληφθει παράγραφος ι ώς εξής: Το ΚΕΔΔΥ γνωματεύει και την παροχή υπηρεσιών σχολικου νοσηλευτή για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες μη ιάσιμες παθήσεις όταν η αναγκαιότητα τέτοιου είδους υπηρεσιών είναι απαραίτητη βάσει του θεράποντος ιατρού.
  Σχόλιο: Παρατηρείται πολλές φορές διαμάχη μεταξύ γονέων ατόμων με χρόνιες παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης κ.λπ. και εκπαιδευτικών λόγω του ότι οι τελευταίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:42 | Πηνελόπη Τ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 11:37 | Maria

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:08 | Πολυξένη

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο αρθρο.

 • Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Στη διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει να συμμετέχει και ο κλάδος ΠΕ06.50, καθώς υπάρχουν άτομα του συγκεκριμένου κλάδου με ΟΡΓΑΝΙΚΗ θέση σε ΚΕΔΔΥ με αυξημένα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή, όπως μεταπτυχιακόύς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς τίτλους αναγνωρισμένης συνάφειας με την Ειδική Αγωγή».

 • 6 Μαΐου 2014, 10:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΠΕ71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 10:21 | Κωνσταντινος Χρυσικοπουλος

  Στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 10:01 | Aristea

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:49 | kiki

  Συμφωνώ με τα παραπάνω!!!!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:41 | Παναγιώτα Γιαννέλου

  Στηρίζω την επίσημη θέση των ΣΑΤΕΑ για το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:20 | Κατερίνα ΠΕ 71

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ.

 • 6 Μαΐου 2014, 09:20 | ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:20 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ

  ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 09:15 | Μαρία Mόσχου

  Στηρίζω τις θέσεις του ΣΑΤΕΑ!

 • 6 Μαΐου 2014, 09:03 | βασιλικη κερμελιδη

  στηριζω τις θεσεις των ΣΑΤΕΑ

 • 6 Μαΐου 2014, 08:58 | poly

  Στηρίζω τις θέσεις των ΣΑΤΕΑ..