Άρθρο 19: Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ

1. Στα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985 στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση όπως αυτές μετονομάστηκαν με το ν 1586/1986 (ΦΕΚ167), προστίθενται οι παρακάτω κλάδοι εκπαιδευτικών ΕΑΕ :
α) Κλάδος ΠΕ61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)
β) Κλάδος ΠΕ (Νηπιαγωγών) με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».
Κλάδος ΠΕ60.50 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)
γ) Κλάδος ΠΕ71 (Δασκάλων ΕΑΕ)
δ) Κλάδος ΠΕ (Δασκάλων) με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».
Κλάδος ΠΕ70.50 (Δασκάλων ΕΑΕ
ε) Κλάδος ΠΕ11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),
ζ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον
ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».
2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι:
α) Κλάδος ΠΕ35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία).
β) Κλάδος ΠΕ36 ( Μουσικοθεραπευτών).