Άρθρο 27 – Αντικατάσταση άρθρου 79 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 79 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 79

Έλεγχος της κάλπης

 

Μετά την αποπεράτωση της εργασίας του προηγούµενου άρθρου ανοίγεται η κάλπη και εξετάζεται από την επιτροπή και τους υποψήφιους ή τους αντιπροσώπους τους, εάν είναι άδεια και κατόπιν κλείνεται και  κλειδώνεται από την επιτροπή.»