Άρθρο 19 – Αντικατάσταση άρθρου 95 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 95 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«
Άρθρο 95

Εγγραφή και περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων

1. Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας και πάντως εντός της Επικρατείας, από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούνται στο εξής «ετεροδημότες» και μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα, στον τόπο διαμονής τους.
Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης αποτελούν αυτοτελείς εκλογικές περιφέρειες. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους του Νομού Αττικής.

2. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του παρόντος για την προϋπόθεση σύστασης ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών, οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους, εφόσον εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.

3. Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
α) o Ειδικός Εκλογικός Αριθμός,
β) το επώνυμο,
γ) το όνομα,
δ) το όνομα του πατέρα,
ε) το όνομα της μητέρας,
στ) το όνομα συζύγου και το επώνυμο πατέρα (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
ζ) η ημερομηνία και έτος γέννησης,
η) ο νομός, ο δήμος και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
θ) η πλήρης διεύθυνση διαμονής (νομός, δήμος, οδός και αριθμός), ο αριθμός τηλεφώνου τους και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών δεν έχει στερηθεί το εκλογικό του δικαίωμα.
Για την υποβολή αίτησης γίνεται ταυτοποίηση του εκλογέα με τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που διαθέτει αυτός για τις εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αίτησης. Με άλλη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Οι αιτήσεις της παραγράφου 3 μπορούν να υποβάλλονται και στους οικείους δήμους και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Αιτήσεις ετεροδημοτών που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θεωρούνται ενεργές και έως τη πιθανή τροποποίησή τους εκφράζουν τη πρόθεση του εκλογέα να ψηφίσει στον τόπο κατοικίας.

7. Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Εγγραφές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα μετά την τρίτη (3η) ημέρα από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κατά το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, ενημερώνονται μετά το πέρας των εκλογών.
Εκλογείς που ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, χάνουν την ιδιότητα του ετεροδημότη εφόσον μεταδημοτεύσουν. Οι εκλογείς αυτοί εγγράφονται στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου υποδοχής.

8. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών καταρτίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά δήμο και κατά βασική εκλογική περιφέρεια και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
α) Τον τίτλο: «Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου……………………………….. Νομού…… …………………..»,
β) τον αύξοντα αριθμό,
γ) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
δ) το επώνυμο,
ε) το όνομα,
στ) το όνομα του πατέρα,
ζ) το όνομα της μητέρας,
η) το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
θ) την ημερομηνία και τον χρόνο γέννησης,
ι) τον βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναι εγγεγραμμένος (νομός, δήμος, εκλογικό διαμέρισμα),
ια) την πλήρη διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός).

9. Στις ιδιαίτερες καταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 12 του παρόντος καταγράφονται οι μεταβολές που επέρχονται στο Μητρώο Πολιτών, λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής, καθώς και διαγραφής, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε λόγω απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, οι οποίες αφορούν και τους ετεροδημότες.»