Άρθρο 24 – Αντικατάσταση άρθρου 40 π.δ. 26/2012

  1. Το άρθρο 40 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 40

Αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος υποψηφίων

  1. Κάθε συνδυασµός κόµµατος ή συνασπισµός κοµµάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε µεµονωµένος υποψήφιος έχουν το δικαίωµα να διορίσουν από ένα αντιπρόσωπο και ένα αναπληρωτή τους σε κάθε εκλογικό τµήµα.
  2. Εάν οι προτεινόµενοι αντιπρόσωποι των µεµονωµένων υποψηφίων είναι περισσότεροι από τρεις, η εφορευτική επιτροπή, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ενεργεί µεταξύ αυτών κλήρωση για τον καθορισµό τριών απ’ αυτούς, που µόνο αυτοί ή οι αναπληρωτές τους παραµένουν στο κατάστηµα της ψηφοφορίας.
  3. Για τα ανωτέρω, γίνεται µνεία στο βιβλίο των πρακτικών της εκλογής. Ο διορισµός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους γίνεται µε γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόµµατος ή του εξουσιοδοτηµένου απ’ αυτόν υποψήφιου του οικείου συνδυασµού ή του µεµονωµένου υποψηφίου. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους κατά τα ανωτέρω, δύνανται να εισέλθουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας της ψηφοφορίας, στο χώρο του εκλογικού τμήματος όπου θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους
  4. Ο διορισµός των αντιπροσώπων κόµµατος γίνεται µε γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόµµατος ή της διευθύνουσας επιτροπής, είτε απευθείας στον Πρόεδρο του αρµόδιου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να κοινοποιήσει τον διορισµό στους προέδρους των πρωτοδικών. Ο διορισµός των αντιπροσώπων και αναπληρωτών κάθε συνδυασµού γίνεται µε γραπτή δήλωση του αρχηγού του κόµµατος ή των εξουσιοδοτηµένων απ’ αυτόν υποψηφίων του οικείου συνδυασµού ή του µεµονωµένου υποψηφίου.
  5. Εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος µπορεί να διορίσει µε συµβολαιογραφική πράξη έναν πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι’ αυτόν τα σχετικά µε την εκλογή σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόµµατα έχουν το δικαίωµα να διορίζουν από έναν πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.»