Άρθρο 2 – Αντικατάσταση Άρθρου 29 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 29 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 29

Κτήση Δικαιώματος εκλέγεσθαι

 1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
 2. Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών και εφόσον για τη συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός από το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης.»
 • 7 Νοεμβρίου 2019, 13:48 | Κώστας Δημητρίου

  Πρέπει να γίνει σαφές το τι εννοεί ο νομοθέτης περί της συμπλήρωσης του 25ου έτους. Σημειώνεται ότι όσον αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν ο Έλληνας πολίτης τεκμαίρεται ότι βρίσκεται στην κατά νόμο απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αποδεχόμενοι πλασματικά ότι ανεξάρτητα πότε κάποιος γεννήθηκε εντός του έτους στο οποίο συμπληρώνει την ηλικία αυτή, ότι αρκεί μόνο η λήψη υπόψη του έτους και επομένως είτε γεννήθηκε την 1/1 του έτους, είτε την 31/12 , γίνεται αποδεκτό ότι έχει την κατά νόμο ηλικία αρκεί να συμπληρώνει εντός του έτους αυτή!
  Αυτό δημιουργεί σαφώς αντίφαση με την ελάχιστη κατά νόμο προβλεπόμενη ηλικία για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
  Ίσως δημιουργήσει και προσεχώς νομολογιακό ζήτημα.
  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υιοθετηθεί ό,τι ισχύει για την ελάχιστη κατά νόμο ηλικία για άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν.
  Θα αποφευχθούν προβλήματα και ιδίως να υπάρξει και πιθανή εμπλοκή νομολογιακή.