Άρθρο 11 – Αντικατάσταση άρθρου 39 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 39 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 39

Κοινοποίηση ονομάτων ανακηρυχθέντων υποψηφίων

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί στον αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Ο Αντιπεριφερειάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του οικείου νομού, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρου 35.

Η προκήρυξη αναρτάται σε κατάλληλους δημόσιους χώρους σε πινακίδες ανακοινώσεων των δήμων κάθε νομού, με τη φροντίδα των δημοτικών αρχών και επίσης, αναρτάται και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειών και Δήμων.

  1. Με ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας κάθε νομού η πιο πάνω γνωστοποίηση και ανάρτηση πρέπει να έχει γίνει το βραδύτερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από τη μέρα της εκλογής.»