Άρθρο 20 – Αντικατάσταση άρθρου 8 π.δ. 26/2012

1. Το άρθρο 8 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 8

Γενικοί όροι εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους – Παραλειφθέντες εκλογείς

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών.

2. Κάθε εκλογέας εγγράφεται µόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Δηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα.

3. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι υποχρεωτική. Καθένας εγγράφεται µόνο µία φορά σε ένα εκλογικό κατάλογο.

4. Εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν αποστερηθεί του εκλογικού δικαιώµατος και δεν περιλαµβάνονται, εκ παραδρομής, στους εκλογικούς καταλόγους, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωµα, µέχρι το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τµήµα του δήµου στα δηµοτολόγια του οποίου είναι, εγγεγραµµένοι.

5. Για το σκοπό αυτόν προσκοµίζεται στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δηµοτολόγια υπογεγραµµένο από το δήµαρχο ή τα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα.

6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της προηγούµενης παραγράφου είναι η διαπίστωση από τον ανωτέρω ότι ο αιτών τη χορήγησή του δεν περιλαµβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους οποιουδήποτε άλλου δήµου της χώρας. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας, η ανωτέρω διαπίστωση πραγµατοποιείται µε τη συνδροµή του Υπουργείου Εσωτερικών.

7.α. Μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος, τα στοιχεία των πιο πάνω εκλογέων προστίθενται στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού τµήµατος που ψήφισαν.

β. Η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και η απόδοση του Ειδικού Εκλογικού Αριθµού συντελείται κατά την πρώτη αναθεώρησή τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, µε βάση σχετική κατάσταση, που αποστέλλεται από τον οικείο δήµο, εντός δύο µηνών από τη διενέργεια των εκλογών.

8. Εάν χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι δήµαρχοι και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν όργανα ευθύνονται για παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

9. Θέµατα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εφαρµογή των παρ. 4 έως και 8 του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

  • 7 Νοεμβρίου 2019, 22:11 | Δημήτρης Παπαδόπουλος

    Θα ήταν πολύχρήσιμο να συμπεριληφθεί και η ψήφος ετεροδημοτών στον τόπο κατοικίας των.
    Δηλ. να μπορεί κάποιος πολίτης να ψηφίζει εκεί που μένει τους υποψηφίους που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του και όχι του τόπου όπου είναι εγγεγραμμένος.
    Με αυτόν τρόπο καμμία ψήφος δεν θα πηγαίνει χαμένη, θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή γιατί έτσι δίνεται και η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου που κάθε χρόνο βρίσκονται μακριά από τον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι.