Άρθρο 22 – Αντικατάσταση άρθρου 11 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 11 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 11

Ειδικός Εκλογικός Αριθµός

 

1. Σε κάθε εκλογέα αποδίδεται Ειδικός Εκλογικός Αριθµός.

 

Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την πρώτη εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας.

 

Ο εκλογικός αριθµός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδοµένων του εκλογικού σώµατος. Ο τρόπος σχηµατισµού και η διαδικασία χορήγησής του έχουν καθοριστεί µε την 22721/13.6.2001 (ΦΕΚ 815 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

2. Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθµός χρησιµοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.

 

Κάθε άλλη χρήση του αριθµού αυτού απαγορεύεται. Όποιος χωρίς δικαίωµα, χρησιµοποιεί ή εκµεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθµό τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων € και εβδοµήντα λεπτών έως είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά € και τριών λεπτών αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Με τις ίδιες ποινές τιµωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε µη δικαιούµενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθµού.»