Άρθρο 13 – Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 48 του π.δ. 26/2012

Το άρθρο 48 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 48

Θέµατα δηµόσιας τάξης – απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων

1. Οι συγκεντρώσεις κατά την προεκλογική περίοδο διέπονται από τις ειδικές για το θέμα αυτό διατάξεις του Συντάγματος.

 

2. Κατά την ηµέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δηµοψηφισµάτων, καθώς και την παραµονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγµατοποίηση οµιλιών, ανάρτηση και διανοµή αφισών και εντύπων, µετάδοση εκποµπών και µηνυµάτων προεκλογικού περιεχοµένου, καθώς και η προεκλογική δραστηριότητα στο διαδίκτυο.»

  • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:50 | Κώστας Δημητρίου

    Οι συγκεκριμένες διατάξεις φαίνεται ότι είναι ατελείς, γιατί δεν προβλέπουν τρόπο ελέγχου, κυρώσεις και όργανο που διαπιστώνει τις παραβάσεις και επιβάλλει τις κυρώσεις.
    Εθιμικά είναι γνωστό ότι λαμβάνουν χώρα ιδίως συγκεντρώσεις ψηφοφόρων διαφόρων κομμάτων ή κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.