Άρθρο 4 – Αντικατάσταση Άρθρου 38 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 38 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 38

Διαφωνία για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος κομμάτων

1. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση του ονόματος και του εμβλήματος πολιτικού κόμματος, όπως περιέχονται στην εκλογική του δήλωση, αποφασίζει το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ως δικαιούχος του ονόματος και του εμβλήματος το πολιτικό κόμμα, το οποίο τα είχε γνωστοποιήσει με την κατάθεση της ιδρυτικής του δήλωσης και, κατά την κοινή αντίληψη, τα χρησιμοποιούσε.

2, Η προσφυγή για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος υποβάλλεται αποκλειστικά το αργότερο μια (1) ημέρα μετά λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37 ενώπιον του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή της προσφυγής.

3. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τις διαφορές ως προς την ιδιότητα του Προέδρου ή μέλους της Διοικούσας Επιτροπής πολιτικού κόμματος οι οποίες επιλύονται από το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου .»