Άρθρο 16 – Προσθήκη άρθρου 94Α στο π.δ. 26/2012 – Μετάδοση αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών

 1. Μετά το άρθρο 94 του π.δ. 26/2012 προστίθεται άρθρο 94Α:

«1. Μετά το πέρας της διαλογής ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών αμελλητί το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ συνδυασμών και στη συνέχεια μεταδίδει μετά τη καταμέτρησή τους και τους σταυρούς υπέρ υποψηφίων.

Ειδικότερα μεταδίδει:

α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα

β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν

γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα

δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων

ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και

στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τα εκλογικά τμήματα του Κεφαλαίου Ι του παρόντος.
 3. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερόμενων
 4. Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οφείλουν να μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον αριθμό των ψηφισάντων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορούν να είναι πάνω από τρία (3), καθώς και ο τρόπος μετάδοσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ανακοίνωση των στοιχείων για τη συμμετοχή των εκλογέων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας γίνεται ομαδοποιημένα είτε σε επίπεδο επικράτειας είτε σε επίπεδο περιφερειών.»
 5. Οι παράγραφοι 2 και 3  του άρθρου 91 του π.δ. 26/2012 καταργούνται .
 • 7 Νοεμβρίου 2019, 14:30 | Κώστας Δημητρίου

  1- Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα μέσω εφαρμογής σε η/υ και σχετικού λογισμικού και χρήση laptops συμπλήρωση πρακτικών-λοιπών εγγράφων-αποστολή αυτών και αποτελεσμάτων. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Πρέπει να υπάρξει όμως η νομική δυνατότητα με πρόβλεψη στο νόμο.

  2- Πρέπει να προβλεφθεί ότι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για τις ημέρες απασχόλησής τους και για την άσκηση των καθηκόντων τους θα έχουν απεριόριστη χρήση δεδομένων στο κινητό τους τηλέφωνο από όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κάθε διευκόλυνση (π.χ. να δίνονται κωδικοί wifi όπου υπάρχουν από υπηρεσίες κλπ.) προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ!