Άρθρο 23 – Αντικατάσταση άρθρου 12 π.δ. 26/2012

1. Το άρθρο 12 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 12

Διαδικασία µεταβολών – Μεταβολή διεύθυνσης κατοικίας εκλογέων

 

1. Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από τον Δήµαρχο κάθε ηµερολογιακό δίµηνο περιλαµβάνονται όλες οι µεταβολές που έχουν επέλθει στα δηµοτολόγια λόγω θανάτου, µεταδηµότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούµενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.

Στις ίδιες καταστάσεις περιλαµβάνεται και κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των εκλογέων και η ένταξή τους, εφόσον επέρχεται διαφοροποίηση, στο αντίστοιχο εκλογικό διαµέρισµα.

2. Οι καταστάσεις του άρθρου 10 και της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου συντάσσονται κατά αλφαβητική σειρά επωνύµου και περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυµο, κύριο όνοµα, όνοµα πατέρα, όνοµα µητέρας, όνοµα συζύγου και το επώνυμο πατέρα, αν πρόκειται για έγγαµη γυναίκα που φέρει το επώνυµο του συζύγου, ακριβή ηµεροµηνία γέννησης (ηµέρα, µήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, αριθµό δηµοτολογίου και διεύθυνση κατοικίας (δήµος ή συνοικισµός, οδό και αριθµό). Επιπλέον οι καταστάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιέχουν και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό με εξαίρεση τις εγγραφές των νέων εκλογέων του άρθρου 10 και των παραλειφθέντων εκλογέων του άρθρου 8 παρ.4 του παρόντος διατάγματος , καθώς και των εγγραφών λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.»