Άρθρο 6 – Αντικατάσταση Άρθρου 33 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 33 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 33

Παροχή πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων

 

  1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένοι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εκλογές, λαμβάνουν ειδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων.
  2. Εναλλακτικά, ως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχοι που έχουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων, οι συνασπισμοί ανεξαρτήτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι για την πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
  3. Το ανωτέρω ζεύγος όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης και η χρήση της εφαρμογής δήλωσης υποψηφιοτήτων δεσμεύουν τους φορείς της παραγράφου 1 καθώς και τους μεμονωμένους υποψηφίους για κάθε νόμιμη συνέπεια.
  4. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων.
  5. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 4 που καθορίζει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας, οι δηλώσεις των υποψηφίων κατατίθενται από τα κόμματα, συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμούς ανεξάρτητων υποψηφίων καθώς και μεμονωμένους υποψήφιους σε έντυπη μορφή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αυτοπρόσωπη παρουσία, δικαστικό επιμελητή ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου, με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 34.»