Άρθρο 25 – Αντικατάσταση άρθρου 20 π.δ. 26/2012

Το άρθρο 20 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 20

Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων

 

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενσωµατώνει µε αλφαβητική σειρά επωνύµου στους εκλογικούς καταλόγους τους νέους εκλογείς, επιφέρει τις µεταβολές που διατάσσονται από τα οικεία πρωτοδικεία και μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους εκλογικούς καταλόγους με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της ψήφου.

Στα τηρούµενα από το Υπουργείο Εσωτερικών, ψηφιακά αρχεία των εκλογικών καταλόγων καταχωρίζονται συµπληρωµατικά στοιχεία και πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει:

α) η χρονολογία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους (έτος αναθεώρησης),

β) η αιτιολογία εγγραφής (εγγραφή για πρώτη φορά, µεταγραφή, διόρθωση),

γ) η εγγραφή του εκλογέα σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφορίας (π.χ. ετεροδηµοτών) και

δ) η διεύθυνση διαµονής, ο ταχυδροµικός κώδικας και το τηλέφωνο.

Είναι δυνατή επίσης η καταχώρηση στοιχείων των εκλογέων του άρθρου 27 του παρόντος

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδικότητα της εγγραφής των εκλογέων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για την καταχώριση σχετικών ενδείξεων στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους.»