Άρθρο 28 – Αντικατάσταση άρθρου 22 π.δ. 26/2012

  1. Το άρθρο 22 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 22

Εκτύπωση και αποστολή εκλογικών καταλόγων

 

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του Διευθυντή εκλογών κυρώνει τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν οριστικοποιηθεί.
  2. Κατά την προετοιμασία των εκλογικών διαδικασιών αποστέλλονται:

 

α) στο οικείο Πρωτοδικείο, τον Περιφερειάρχη και τον οικείο Δήμο οι οριστικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι της οικείας εκλογικής περιφέρειας, αποθηκευμένοι σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής,

 

β) μία (1) σειρά εκλογικών καταλόγων σε έντυπη μορφή που θα αποσταλούν στο οικείο εκλογικό τμήμα με τον εκλογικό σάκο και ένα αντίγραφο αυτών αποθηκευμένο σε ψηφιακό μέσο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να αποσταλεί στον Περιφερειάρχη Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας έδρας λοιπών νομών.»