Άρθρο 18 – Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 107 π.δ. 26/2012

Η παράγραφος 1 του άρθρου 107 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνονται με δικαστικούς επιμελητές, από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας καθώς και από δημοτικούς υπαλλήλους.»