Άρθρο 21 – Αντικατάσταση άρθρου 10 π.δ. 26/2012

  1. Το άρθρο 10 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Άρθρο 10

Εγγραφή νέων εκλογέων

 

  1. Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Νοεμβρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το επόμενο έτος.
  2. Η κατάταξη των νέων εκλογέων σε εκλογικό διαμέρισμα γίνεται από τον οικείο Δήμο με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή προκύπτει από το δημοτολόγιο του Μητρώου Πολιτών.
  3. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 12 και τηρούνται προσωρινά σε ξεχωριστό αρχείο και εντάσσονται στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους».