Άρθρο 23 – Ανάλογη εφαρμογή εκλογικής νομοθεσίας

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στον παρόντα νόμο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για κάθε κατηγορία εκλογής (γενικές βουλευτικές εκλογές, εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εθνικό δημοψήφισμα) που εφαρμόζονται και για την εντός επικρατείας διαδικασία.