Άρθρο 19 – Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Για την κατάρτιση του γενικού οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 7 του ν. 4255/2014, η ανώτατη εφορευτική επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012 στο τέλος του πίνακα και κάτω από το άθροισμα των αποτελεσμάτων, που προκύπτει από τους πίνακες όλων των πρωτοδικείων της χώρας, προσθέτει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του εξωτερικού, έτσι ώστε ο γενικός οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας να περιέχει και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού.
2. Με βάση τον παραπάνω γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, η ανώτατη εφορευτική επιτροπή κατανέμει τις έδρες των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 6 του ν. 4255/2014.
3. Εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις για την εκλογή των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται σταυρός προτίμησης από τους εκλογείς, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για όσους ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα εντός επικρατείας.