Άρθρο 15 – Καθήκοντα ελληνικών διπλωματικών αρχών

1. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας σε όλα τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειάς τους, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά σημειώματα των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και την ημέρα αναχώρησης για την Ελλάδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εποπτών εκλογών που μεταφέρουν τους εκλογικούς σάκους με τα στοιχεία της ψηφοφορίας.

2. Σε περίπτωση που οι εκλογικοί σάκοι παραδίδονται για μεταφορά στην Αθήνα σε επόπτες εκλογών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του παρόντος, οι αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές παρέχουν κάθε συνδρομή στους επόπτες εκλογών για την ασφαλή προσωρινή διαφύλαξη των σάκων και τη μεταφορά τους στους τόπους αναχώρησης για την Ελλάδα.