Άρθρο 22 – Προμήθεια εκλογικού υλικού

1. Η προμήθεια του κάθε είδους εκλογικού υλικού που είναι αναγκαίο για την ψηφοφορία στην αλλοδαπή γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει. Με φροντίδα του ίδιου Υπουργείου ενεργείται κάθε σχετική εργασία ή μεταφορά ή οποιαδήποτε γενικά άλλη δαπάνη αναγκαία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τις προμήθειες εκλογικού υλικού, μεταφορές και λοιπές εργασίες που γίνονται στην αλλοδαπή με φροντίδα των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών. Οι προμήθειες αυτές, μεταφορές και λοιπές εργασίες διενεργούνται ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου κάθε διπλωματικής αρχής.
3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των δαπανών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση πιστώσεων στις ελληνικές διπλωματικές αρχές και την πληρωμή των δαπανών στην αλλοδαπή μπορεί να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.
4. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Εκλογών για την αξιολόγηση των αιτήσεων εκλογέων μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 131 παρ. 3 και 134 του π.δ. 26/2012.