Άρθρο 08 – Εφορευτικές επιτροπές – Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής

1. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία ενεργείται ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο και από τρεις εκλογείς, από αυτούς που έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού της οικείας διπλωματικής περιφέρειας. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια. Εφόσον τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δεν επαρκούν, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται από τα πρόσωπα που προβλέπουν οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές και αποστέλλονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

2. Όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους διορίζονται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012.

3. Οι εκλογείς μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωματικοί τους διορίζονται από τον προϊστάμενο της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, ύστερα από δημόσια κλήρωση που γίνεται στην έδρα αυτής. Η κλήρωση γίνεται μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας διπλωματικής περιφέρειας. Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, η οποία και αναρτάται στο κατάστημα αυτής. Τα μέλη που κληρώνονται ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με μέριμνα της οικείας διπλωματικής αρχής.

4. Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 60 και 68, αντίστοιχα, του π.δ. 26/2012.
5. Για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής ισχύουν τα κωλύματα διορισμού του άρθρου 59 του π.δ. 26/2012.
6. Ο επόπτης εκλογών, εφόσον υπάρχουν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια πλεονάζοντες πρεσβευτικοί ή προξενικοί ή άλλοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, από αυτούς που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος, και έχει εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών στη συγκεκριμένη περιφέρεια, μπορεί να διορίσει αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι οποίοι ύστερα από έγγραφη εντολή του επόπτη εκλογών αναπληρώνουν τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής όταν απουσιάζουν ή κωλύονται.

7. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναθέσει καθήκοντα γραμματέα της σε Έλληνα δημόσιο πολιτικό υπάλληλο ή εκλογέα ή και σε ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει.

8. Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει από την οικεία ελληνική διπλωματική αρχή το κατάστημα της ψηφοφορίας, την κάλπη και το εκλογικό υλικό. Διευθύνει την εκλογή και μεριμνά για την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012. Τηρεί βιβλίο πρακτικών και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρίζονται οι εκλογείς που ψηφίζουν. Έχει ίδια σφραγίδα και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της αρχής αυτής. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

9. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι γραμματείς τους ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού τμήματος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις για τον διορισμό των μελών των εφορευτικών επιτροπών, τα σχετικά με τη συγκρότηση και ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

  • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:04 | Κώστας Δημητρίου

    Επειδή το κόστος μετάβασης και διαμονής θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο για δικαστικούς αντιπροσώπους κλπ., πρέπει να προβλεφθεί:
    1) η δαπάνη μετάβασης και επιστροφής από τη χώρα προέλευσης (Ελλάς) στην χώρα άσκησης καθηκόντων και επιστροφής βαρύνει το Ελληνικό δημόσιο και δεν είναι στο περιεχόμενο της αποζημίωσης
    2) ομοίως πρέπει να προβλεφθεί και για την δαπάνη διαμονής