Άρθρο 16 – Αποσφράγιση φακέλων – Διαλογή ψηφοδελτίων

1. Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται στο Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ), που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, του ίδιου εφετείου, ως μέλη.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες προ της διεξαγωγής των εκλογών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της, από τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο ίδιο Εφετείο.
Έργο της ΚΕφΕΕΕ είναι:
α) η παράδοση στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές της επόμενης παραγράφου των σάκων των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής,
β) ο συντονισμός του έργου των ειδικών εφορευτικών επιτροπών,
γ) η συγκέντρωση των επιμέρους αποτελεσμάτων της διαλογής από τις ειδικές εφορευτικές επιτροπές και
δ) η έκδοση του συνολικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στο εξωτερικό.

2. Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργούνται ενώπιον ειδικών εφορευτικών επιτροπών, που εδρεύουν στο εφετείο Αθηνών και συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του δικαστηρίου αυτού. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποτελείται από έναν δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ως πρόεδρο και δύο δικαστικούς υπαλλήλους των ιδίων δικαστηρίων, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, ορίζονται οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας της από τους υπηρετούντες στο Εφετείο ή το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση που οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών δεν επαρκούν, στις ειδικές εφορευτικές επιτροπές μπορούν να διορίζονται και δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί ή δικαστικοί υπάλληλοι, αντίστοιχα, που υπηρετούν στα λοιπά τακτικά πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και, σε περίπτωση που δεν επαρκούν, άλλης Περιφέρειας.

3. Για την αποσφράγιση των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων των εκλογέων κάθε διπλωματικής περιφέρειας, ορίζεται ξεχωριστή ειδική εφορευτική επιτροπή, εκτός αν λόγω του αριθμού των εκλογέων, πρέπει κατά την κρίση του προϊσταμένου του Εφετείου να ορισθεί μία επιτροπή για περισσότερες διπλωματικές περιφέρειες ή να ορισθούν περισσότερες επιτροπές για μία διπλωματική περιφέρεια.

4. Κάθε ειδική εφορευτική επιτροπή αποσφραγίζει στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών τους σάκους των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων της αλλοδαπής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και καταμετρά τους φακέλους, τους οποίους στη συνέχεια ρίχνει σε κάλπη, η οποία προηγουμένως έχει ελεγχθεί και σφραγισθεί από την ίδια επιτροπή. Στο πρακτικό της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, βεβαιώνεται ολογράφως ο αριθμός των φακέλων που περιλαμβάνονται σε κάθε σάκο και σημειώνεται και ο αριθμός που αναφέρεται στο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος.
Αν υπάρξει επιπλέον διαφορά μεταξύ του αριθμού των καταμετρηθέντων φακέλων και του αριθμού που αναφέρεται στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής του εκλογικού τμήματος, ακολουθείται ανάλογη διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται από το άρθρο 90 του π.δ. 26/2012.

5. Έπειτα αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων. Ο πρόεδρος της επιτροπής λαμβάνει από την κάλπη ανά έναν φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβωθεί το έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παρισταμένους το ζητήσει, διαβάζει το περιεχόμενό του, έτσι ώστε να τον ακούν όλοι οι παριστάμενοι. Κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής. Τα άκυρα και τα λευκά λαμβάνουν ξεχωριστή αρίθμηση. Ο αριθμός κάθε ψηφοδελτίου σημειώνεται σε ειδικό πίνακα, απέναντι από το όνομα του συνδυασμού που ψηφίζεται. Μετά τον τερματισμό της διαλογής κλείνεται ο παραπάνω ειδικός πίνακας, με πράξη που γράφεται σε αυτόν και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Στην πράξη αυτή αναφέρεται το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής για όλα τα εκλογικά τμήματα αρμοδιότητας της οικείας ειδικής εφορευτικής επιτροπής ανά διπλωματική περιφέρεια κατά την παράγραφο 3 του παρόντος. Αμέσως μετά, η επιτροπή συντάσσει άλλη πράξη στο βιβλίο πρακτικών της για το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, ανά διπλωματική περιφέρεια, αναλόγως με αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 του π.δ. 26/2012.

6. Με φροντίδα του προέδρου της ειδικής εφορευτικής επιτροπής, όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας και της διαλογής παραδίδονται στην ΚΕφΕΕΕ.

7. Η ΚΕφΕΕΕ φροντίζει να εκδώσει το συνολικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, ανά διπλωματική περιφέρεια, ανά χώρα και συνολικά. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσει τον ανάλογο ειδικό πίνακα και την πράξη στο βιβλίο πρακτικών της, που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος. Κυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω ειδικού πίνακα και της σχετικής πράξης της ΚΕφΕΕΕ αποστέλλονται, χωρίς καμία καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, με φροντίδα του προέδρου της.

8. Τόσο η ΚΕφΕΕΕ όσο και οι ειδικές εφορευτικές επιτροπές του άρθρου αυτού χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση τη σφραγίδα του Εφετείου Αθηνών.

9. Τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου.

10. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών έχει τη γενική εποπτεία της ΚΕφΕΕΕ και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών και μπορεί με πράξεις του να καθορίζει και να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω επιτροπών.

11. Όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των εκλογέων που ψήφισαν στην αλλοδαπή, καθώς και οι πίνακες και τα πρακτικά της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των ειδικών εφορευτικών επιτροπών παραμένουν στο Εφετείο Αθηνών.

12. Το άρθρο 94Α του π.δ. 26/2012 εφαρμόζεται αναλόγως για τη διαδικασία της παραγράφου 5.

  • 12 Νοεμβρίου 2019, 17:48 | Ζάλευκος

    Δεν είναι σαφές το πότε γίνεται η αποσφράγιση και η διαλογή των ψηφοδελτίων. Πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας στην ημεδαπή ή μετά το κλείσιμο της κάλπης την ημέρα αυτή; Μπορεί να προκύψουν σοβαρά θέματα.

  • 12 Νοεμβρίου 2019, 13:42 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Κατα τη γνώμη μου δεν υπάρχει δικαιολογητικός λόγος η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπη ΕΕΕ, να απαρτίζεται και να εδρεύει στο Εφετείο, αφού σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία το Πρωτοδικείο είναι το κυρίαρχο εκλογικό δικαστήριο.
    Επίσης στο συγκεκριμένο άρθρο θα έπρεπε η πρώτη παράγραφος θα έπρεπ να ρυθμίζει τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθεί ο εκλογικός σάκος από το εξαωτερικό στο Εφετείο (κατα τη γνώμη μου Πρωτοδικείο. δηλαδή, ποιος συνοδεύει και ποιός παραδίδει και σε ποιόν παρταδίδει τον εκλογικό σάκο. Πως μεταφέρεται ο εκλογικός σάκος? Οδικώς, με αυτοκίνητο της πρεσβείας, αεροπορικώς , με ελληνική αεροπορική εταιρία? κλπ