Άρθρο 11 – Εκλογικοί φάκελοι

1. Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την αντίστοιχη ψηφοφορία εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι φάκελοι αυτοί κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ελληνικές διπλωματικές αρχές με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, μεριμνούν για τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς τους με τις αναγκαίες ποσότητες εκλογικών φακέλων.

3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν φάκελοι, η αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή φροντίζει για την προμήθεια και τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών με άλλους ομοιόμορφους και ομοιόχρωμους φακέλους.