Άρθρο 09 – Επόπτες εκλογών

1. Σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή στην περιφέρεια της οποίας συγκροτείται ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διορίζονται ένας ή και περισσότεροι επόπτες εκλογών. Ως επόπτες εκλογών διορίζονται οι πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντεισαγγελείς εφετών και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, και πρόεδροι πρωτοδικών και εισαγγελείς πρωτοδικών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά ελληνική διπλωματική αρχή, οι προθεσμίες για τον διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Ο διορισμός τους γίνεται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση. Από το ίδιο τμήμα του Αρείου Πάγου διορίζεται και ένας γραμματέας για κάθε επόπτη εκλογών. Ως γραμματέας διορίζεται δικαστικός υπάλληλος οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού.
Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού εκλογέων ή όταν οι αποστάσεις μεταξύ των εδρών των παραπάνω ελληνικών διπλωματικών αρχών είναι μικρές, είναι δυνατό να οριστεί ένας κοινός επόπτης εκλογών για περισσότερες από μια διπλωματικές περιφέρειες, ο οποίος έχει ως έδρα την πρεσβεία ή το προξενείο που ορίζεται από την ανωτέρω κοινή απόφαση.
2. Για την άφιξη στην έδρα τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους οι επόπτες εκλογών οφείλουν να ενημερώσουν, χωρίς καμία καθυστέρηση, μέσω της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Έργο των εποπτών εκλογών είναι να εποπτεύουν τα εκλογικά τμήματα, να παρακολουθούν την ψηφοφορία, να κατευθύνουν και να επεμβαίνουν προς ενίσχυση του έργου των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και να επιλύουν αναφυόμενα θέματα. Οι προϊστάμενοι των οικείων ελληνικών διπλωματικών αρχών οφείλουν να παρέχουν στους επόπτες εκλογών κάθε δυνατή συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους και να θέτουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητα της οικείας διπλωματικής αρχής για την κίνησή τους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι επόπτες εκλογών υποβάλλουν έκθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στο Υπουργείο Εσωτερικών για ό,τι αφορά την ψηφοφορία στη διπλωματική περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους.

4. Οι επόπτες εκλογών και οι γραμματείς τους ψηφίζουν σε ένα από τα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας της πρεσβείας ή του προξενείου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις ψηφίζουν και οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εκλογικό τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και τα στοιχεία τους καταχωρίζονται ιδιαιτέρως στο οικείο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.