Άρθρο 21 – Ενημέρωση εκλογέων που διαμένουν στην αλλοδαπή

1. Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος, για την ενημέρωση των εκλογέων που διαμένουν στο εξωτερικό εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 και ιδίως η περίπτωση δ της παραγράφου 1.