Άρθρο 25 – Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παρ. 4 του Συντάγματος, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 12 Νοεμβρίου 2019, 13:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 24 του παρόντος (αφού παραπέμπει στο άρθρο 54 Σ)