Άρθρο 24 – Ειδική ρήτρα του άρθρου 54 παρ 1 του Συντάγματος

Η ισχύς των άρθρων 17 και 18 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.